ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေၾကညာျခင္း Persons of The Year 2017

၁။ ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ ၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆ ရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၏အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ ကေလးကက္သလစ္သာသနာ ၏ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေတာ္ မူေသာဆရာေတာ္ ႀကီးေဖးလစ္လ်န္ခဲန္း ထန္ႏွင့္ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္  ႀကီးကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုတို႔အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏    ဂုဏ္ျပဳ ထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ လိုက္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အားပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း(၅) ႏွစ္တာအစီအစဥ္ကိုလည္း    ေကာင္း၊ ဘာသာေပါင္း စုံၿငိမ္းခ်မ္းညီလာခံကိုလည္း  ေကာင္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ (၆) သိန္းေက်ာ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေလး စားၾကည္ညိဳရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္ႏုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဂုဏ္ျပဳထုိက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

၃။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားကက္သလစ္သာသနာမွ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ိဳးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း (JEI) ၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဂ်ဳိးဇက္ျမတ္စိုးလတ္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ဦးဂ်ဳိးဇက္ျမတ္စိုးလတ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္လာေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘုရားဖူးခရီးသည္ (၃၇၀၀) ေက်ာ္အား မီးရထားကို ေကာင္းမြန္စြာစီးႏွင္းႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ရထားတြဲဆိုင္း(၅) တြဲကို စြမ္းစြမ္းတမံ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ကယားျပည္နယ္မွ ကိုမာရီးယိုအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ သူသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လိြဳင္ေကာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ (၈) ဦးအနက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲလာပရိသတ္မ်ားက ၾသဘာေပးခဲ့သည္။ ကိုမာရီးယုိက ကယားျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀ကို အက်ဳိးမျပဳေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မေၾကာက္မရြ႕ံ ေျပာျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုမာရီးယုိအား ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ စံျပပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ မလွလွေထြးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္သာ ရွိေသးေသာ မလွလွေထြးသည္ ဘိန္းစြဲေနေသာ မိဘႏွစ္ပါးေၾကာင့္ အစာေရစာျပတ္လတ္ၿပီး ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေန ၿပီျဖစ္ေသာ (၆) ရက္သားသာ ရွိေသးေသာ ညီမကေလးႏွင့္ (၅) ႏွစ္သား ေမာင္ေလးဘ၀ကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ မိဘတို႔ကို တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ရဲရင့္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ၿပီး မိမိရြာမွ မိုင္ (၃၀) ေ၀း   ေသာ မိုးမိတ္ေဆး႐ုံသို႔ ေျပးေခၚလာေသာေၾကာင့္ဤကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ေမရီကာဒီျဒယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ေဒါမိနစ္သက္တင္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ သူသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားေပးျခင္း၌ ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ရဟန္း မင္းႀကီးခရီးစဥ္အတြင္း ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ၀တ္႐ုံႏွင့္အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔တြင္ အားႀကိဳးမာန္တက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

57  Views
Previous: အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္) (၂၀၁၇) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း
Next: ကာဒီနယ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးအာဏာမရွိပါ။