(ရွင္ေယာဟန္ ၂ း ၄) က ““အခ်င္းမိန္းမ”” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ဆရာႀကီးယုဒသန္ရဲ႕ ဗမာစကားမႂကြယ္၀ျခင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ေထာက္ျပၿပီ

““ခရစ္ေတာ္အရွင္ျမတ္ဟာ ျပည့္စုံျခင္းဘုရားျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ မျပည့္စုံျခင္းရဲ႕လက္ၡဏာ (မေလးစားေသာစကား) ဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားမွာ မရွိဘူး”” လို႔ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ဆို

 

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၈

 

လူသားတုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဘုရားရွင္ျမတ္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ ေတာ္မူေသာ ေမရီ (မယ္ေတာ္သခင္မ) အား ““အခ်င္းမိန္းမ”” ဟု ပထမဆုံးေသာျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ က်မ္းစာတြင္ သုံးႏႈန္းေနျခင္းသည္ သာသနာျပဳဆရာႀကီးယုဒသန္၏ ဗမာစကားမႂကြယ္၀ျခင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ေနေသာ ကက္သလစ္ စာေရးဆရာႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလႈိင္ဦးက ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔က ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားရသနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ သူက ““ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရစ္ယာန္ေတြအၾကားထဲမွာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲေတြက အေမရိကန္သာသနာျပဳ ဆရာႀကီးယုဒသန္က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပထမဆုံးထုတ္ေ၀သူ က်မ္းစာကို ပဲ စြဲကိုင္ၾကၿပီးေတာ့၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕မိခင္ေမရီက သူမရဲ႕သားေတာ္ေယဇူးအား ကာနန္ၿမိဳ႕လက္ထပ္ပြဲမွာ စပ်စ္ရည္ ကုန္ေနတဲ့အေပၚ စပ်စ္ရည္ကုန္ၿပီလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့၊ သားေတာ္ေယဇူးက သူ႔အေမကို ““အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သုိ႔သက္ဆိုင္သနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္၏အခ်ိန္ မေရာက္ေသးပါ”” လို႔ ျပန္ေျပာတဲ့စကားထဲမွာမွ ““အခ်င္းမိန္းမ”” ဆိုတာဟာ ခရစ္ေတာ္က သူ႔အေမကို မေလးစားျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေတြက မိခင္ေမရီကို ၾကည္ညိဳတာဟာ မွားတယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကလို႔၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကိုျပန္ၿပီး ရွင္း ျပလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမဆုိတဲ့စကားက က်မ္းစာမူရင္းစကားျဖစ္တဲ့ ဂရိဘာသာက်မ္းစာမွာက (ြကညေင) လို႔ေရးပါတယ္။ မူရင္းအဓိပ္ၸါယ္ (ြကညေင) ဆုိတာကို အိမ္ေထာင္သည္၊ မုဆိုးမ၊ လက္ထပ္ထားသူေတြသာမက အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအတြက္ သံုးပါတယ္။ အ႐ုိအေသမဲ့တဲ့ အဓိပ္ၸါယ္လည္းမရွိပါဘူး။”” ၿနတ ႈညအနမညေအငသညေူ ဠနမ်ငသည ႕ွ ၁၉၈၄ အဂၤလိပ္က်မ္းစာအုပ္မွာ ဆိုရင္ ီနေမ ၽႊသာေည လို႔ ဘာသာျပန္ထားတယ္။ ီနေမ ၽႊသာေည ဆိုတာကို ဗမာလို ဘာသာျပန္ရင္ ““အိုခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအမ်ဳိးသမီး”” လို႔ ျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့ ကက္သလစ္က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ မွာေတာ့၊ ““အခ်င္းအမ်ဳိးသမီး”” လို႔ သုံးႏႈန္းထားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တ့ဲအေရးႀကီးဆုံးစကားကေတာ့၊ ဘုရားျဖစ္တဲ့ခရစ္ေတာ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို မေလးစား၊ ေစာ္ကားတဲ့စကားကို ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာလို႔မရဘူး။ ခရစ္ေတာ္သာ ေစာ္ကားတဲ့စကားကို ေျပာတယ္လို႔ ဂိုဏ္းကြဲခရစ္ယာန္ေတြက ယုံၾကည္ေနမယ္ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားလို႔ သူတို႔က မယုံၾကည္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေလးစားတာ၊ ေစာ္ကားတယ္ဆိုတာ မျပည့္စုံတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ ည့ံဖ်င္းတဲ့ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ မေကာင္းတဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျဖစ္ပါတယ္။ ““ခရစ္ေတာ္ဟာ ျပည့္စုံျခင္းဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ မျပည့္စုံျခင္းရဲ႕လက္ၡဏာျဖစ္တဲ့ မေလးစားျခင္း၊ ေစာ္ကားတဲ့စကားေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားမွာ မရွိႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ျပည့္စုံျခင္းဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ မျပည့္စုံျခင္းရဲ႕ လက္ၡဏာျဖစ္တဲ့ ေစာ္ကားတဲ့ စကားဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားမွာ လုံး၀ကို ရွိကိုမရွိဘူး”” လို႔ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလႈိင္ဦးက ေျဖၾကားေပးပါတယ္။


ကက္သလစ္ စာေရးဆရာႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလႈိင္ဦးက ““တကယ္ေတာ့ ဆရာႀကီးယုဒသန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေတာ့ သူလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သာသနာျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီျမန္မာဘာသာျပန္က်မ္းစာကို လုပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္က်မ္းစာကို အေျခခံၿပီး ဘာသာျပန္သလဲဆိုတာ မသိရဘူး၊ သူ႔မွာလည္း သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြ ရွိမွာပဲ။ သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကလည္း ဗမာလူမ်ဳိးဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ ကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကရင္လူမ်ဳိးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ပထမဆုံး လက္ခံခဲ့ၾကတ့ဲလူမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔ ဒီလိုထင္ေၾကးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာယုဒသန္ေရာ၊ သူ႔ရဲ႕လုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကေရာ၊ ဗမာစကားမွာ ယဥ္ေက်းတဲ့စကား၊ ႐ိုင္းတဲ့စကားေတြကို ေသခ်ာမခြဲျခားႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ထင္ပါ တယ္။ ဥပမာ၊ ဗမာစကားမွာ ““တင္ပါး”” ကို ႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရင္ ““ဖင္”” လို႔ သုံးတယ္။ သာမန္လူေသရင္ ေသတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္၊ ဘုန္းႀကီးေသရင္ ““ေသတယ္”” လို႔ မသုံးၾကဘဲ ပ်ံလြန္ေတာ္မူတယ္လို႔ သုံးၾကပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲမွာ လည္း လူသုဗ္စကားမွာဆိုရင္ အေမကို င့ါေမ၊ ေမေမ၊ ကၽြႏ္ုပ္ေမေမလို႔ သုံးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာယုဒသန္သာ ဗမာစကားကို ႂကြယ္၀ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ““အခ်င္းမိန္းမဆိုတဲ့ေနရာမွာ အိုအမ်ဳိးသမီး”” လို႔သုံးမွာေသခ်ာ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လူသုဗ္ စကားျဖင့္ ကက္သလစ္က်မ္းစာကို ဘာသာျပန္တဲ့ေနရာမွာ ““ကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရင္မ”” လို႔ ဘာသာျပန္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ေတြက အခ်င္းမိန္းမလို႔ သုံးတာဟာ ခရစ္ေတာ္က မိခင္ ေမရီကို ေစာ္ကားျခင္း၊ မေလးစားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆက္လက္ၿပီး ကိုင္စြဲထား မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားခရစ္ယာန္ေတြဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ဗမာစကားကို အသုံးမျပဳလိုသူေတြ ျဖစ္ၾကသလို၊ သူတို႔ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားမဟုတ္ဘူးလို႔ ယုံၾကည္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္ရင္ေတာ့ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းကြဲေတြအၾကားမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္ျခင္းအေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းဟာ မတူေတာ့ဘူး လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္”” ဟု မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သူက ““ဒီထက္ဆိုးတဲ့အရာက၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲေတြက္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕မိခင္ေမရီကို မရိုေသ ရင္လည္း ျပသနာမရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ယုံၾကည္ေနတဲ့ခရစ္ေတာ္ဘုရားက သူ႕အေမ၊ တျခားမိန္းကေလးကို မေလးစားဘူးလို႔ သူတို႔က လက္ခံထားတယ္၊ သြန္သင္ေနတယ္ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားအျဖစ္ သူတို႔က နားမလည္ ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့၊ က်မ္းစာျမတ္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က ငါဟာ လမ္းခရီး ျဖစ္တယ္၊ အမွန္တရားျဖစ္တယ္၊ အသက္လည္း ျဖစ္တယ္ (ေယာဟန္၁၄း၆) လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာကို သူတို႔က လက္မခံဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သြားၿပီ။ သူတို႔ဟာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကိုလည္း လက္မခံ ဘူးလို႔ပဲေျပာရ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ သူတို႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းဟာ ပ်က္သုန္းသြားၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕သြန္သင္ ခ်က္ဟာ လြဲမွားေသာအယူ၀ါဒ ျဖစ္သြားၿပီ”” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။

248  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေသဒါဏ္ေပးျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ
Next: ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးက အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲပဋိပက္ၡႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ညီလာခံေခၚယူမည္