ဘုရားသခင္သည္ တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ေကာင္းႀကီးမေပးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက သြန္သင္ေတာ္မူ

ဗာတီကန္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၉

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ဘုရားသခင္သည္ တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ေကာင္းႀကီးမေပးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေရာမၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားတစ္လုံးတစ္၀တည္ျဖစ္ေရးဆုေတာင္းျခင္းရက္သတ္ၱပတ္၊ ပထမေန႔တြင္ သြန္သင္ေတာ္ မူလိုက္ သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားအေနနဲ႔၊ ဘုရားသခင္က တျခားခရစ္ယာန္ မ်ားအေပၚမွာ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို သြန္းေလာင္းေပးသနားေတာ္မူတယ္”” ဆိုတ့ဲအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္ ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။
ပုပ္က ““လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ခ်မ္းသာတ့ဲသူေတြက မိမိတို႕ရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္းကို တျခားသူမ်ားအား မေ၀မွ်မႈ ေတြက ႀကီးထြားေနသကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္၏ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းသည္ တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ ၀င္မ်ားကိုလည္း သြန္းေလာင္းေပးသနားေတာ္မူသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္ေ၀မွ်မႈ မရွိေသာ အခ်ိန္ကာလာတြင္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲေတြအၾကားထဲမွာလည္း ကြဲျပားမႈက ႀကီးထြားလာေနသည္ဟု ေထာက္ျပ ေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားဟာ မိမိတို႔အၾကားထဲမွာ တည္ရွိေနေသာ အေျခခံ က်ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္က အျပစ္ရဲ႕ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဆးေၾကာျခင္းခံယူျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူခ့ဲၿပီး သူ၏သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ေခၚေတာ္မူသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို တန္းတူညီမွ်မႈကို ေမ့ေပ်ာက္ဖို႕လြယ္ကူပါတယ္”” ဟု သတိေပးေတာ္မူလိုက္ သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ““မိုးဇက္တရားဥပေဒအရ၊ စည္းစိမ္ဥစာကို မေ၀မွ်လွ်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကြဲျပား သြားသည္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔အားလုံးက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာျမတ္အားျဖင့္ ညီမွ်စြာ ကယ္တင္ျခင္းကို ခံစားၾကရသည္”” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ဘုရားသခင္သည္ မိမိေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို တျခားခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ေလ်ာ့ၿပီး ေပးသည္ဟု ေျပာဆိုလက္ခံျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီး ျဖစ္သည္”” ဟု ႐ႈတ္ခ်ေတာ္မူ လိုက္သည္။
““ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ (ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား) သည္ ကြဲျပားျခင္း၊ မတရားျပဳျခင္းႏွင့္မာနေထာင္ လႊားျခင္း၏ရင္းျမစ္ မျဖစ္သင့္”” ဟု ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ေဆာ္ၾသေတာ္မူလိုက္သည္။ ၀၁၁ ကုန္ဇမႈန္း

594  Views
Previous: ကိုလန္ဘန္သာသနာျပဳရဟန္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးသာသနာမွ ရဟန္းသစ္ ၅ ပါးတို႔အား ရဟန္းသိက္ၡာတင္ပြဲ
Next: အေမရိကန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၆၇%) အမ်ားစုက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာတင္ေပးျခင္းကို လက္မခံဟု စစ္တမ္းကဆို