အေမရိကန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၆၇%) အမ်ားစုက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာတင္ေပးျခင္းကို လက္မခံဟု စစ္တမ္းကဆို

၀ါရွင္တန္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅၊ ၂၀၁၉

အေမရိကန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၆၇%) အမ်ားစုက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ပိုၿပီး ေပးသင့္ေသာ္လည္း ဦးပဥင္းသိက္ၡာတင္ေပးျခင္းကိုမူ လက္မခံၾကဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၃၃%) ကသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာတင္ေပးျခင္းကို လက္ခံၾကသည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။
၄င္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို ေဂ်ာ့ေတာင္းတက္ၠသိုလ္က ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးေပါင္း (၁၉၂) အား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေပါင္း (၁၀၈) ၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရိွလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အထဲတြင္ (၇၉%) ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ (၇၂%) ေသာ ဦးပဥင္းမ်ားက ရဟန္းမင္းႀကီးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာကို ေပးခိုင္းလွ်င္ ေပးမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ (၅၄%) ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာကို ေပးမည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာကို တင္ေပးရန္အလို႔ဌာ၊ ေရွ႕ဦးခရစ္ယာန္မ်ား၏ သမိုင္းကို တာ၀န္ယူ ေလ့လာေနေသာ ကာဒီနယ္လူး၀ိစ္ လာဒါရီယာက ““ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ ဦးပဥင္းႀကီး ျဖစ္သင့္မသင့္ကို ေလ့လာစုံစမ္းခိုင္းတာမဟုတ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးတာက ကနဦး အသင္းေတာ္တုန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ သိက္ၡာေပးခဲတဲ့အေပၚမွာ ဘာျပႆနာေတြ ရွိခဲ့သလဲဆိုတာနဲ႔ဘယ္လိုမ်ဳိးအေျခအေနေတြ ရွိခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုသာ ေလ့လာခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။ ၀၁၃ ကုန္ဇမႈန္း

559  Views
Previous: ဘုရားသခင္သည္ တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ေကာင္းႀကီးမေပးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက သြန္သင္ေတာ္မူ
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း Joseph Education Institute အား စစ္ေဆးကူညီေပးမည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း