ေထာင္က်ေနၾကေသာ အက်ဥ္းသူ/သားမ်ားက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တမ္းတေန

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မရွိေသာ ျပည္နယ္၊ သို႕မဟုတ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာဟု ဆိုရေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာတို႔သာ ျဖစ္ေပသည္။ တျခားတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ရွိေနၾကသည္။

၄င္းအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က သာယာ၀တီေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေသာ ဆလိုင္းေမာင္ဂၽြန္က ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အက်ဥ္းသားမ်ား (၅၀) ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၄င္းအက်ဥ္းသားမ်ားက မိမိတို႔သည္ ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ရွိၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကက္သလစ္ရဟန္း ထံမွ အာပတ္ေျဖျခင္းမဂၤလာႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္းမဂၤလာတို႔ကို (၁) ႀကိမ္မွ်သာ ခံယူရရွိခဲ့ဖူးၾကသည္ဟု ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုၾကသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ျမင္ေတြ႕ရသေလာက္ ေျပာရေသာ္၊ မိမိသိရသေလာက္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ၿပီး ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အက်ဥ္းသူ/သားမ်ားအား ခရစ္စမတ္အႀကိဳမဂၤလာျမတ္မ်ားအား သြားေရာက္က်င္းပေပးေသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနာ္ဒင္ႏွင့္ ကက္သလစ္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေဖးလစ္လ်န္ခဲန္းထန္ေလာက္သာ သိရွိရေသးသည္။

ပီတာနာမည္ခံယူေသာ အက်ဥ္းသားက ““ကၽြန္ေတာ္က တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ေထာင္က်တာ။ ေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ၿပီ။ ဘယ္ကက္သလစ္ရဟန္းမွ မေရာက္လာဘူး။ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ေတြ ဖက္ကေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာေတြ ေရာက္လာၿပီး ဘုရားလာရွိခိုးၾကတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးစာေစာင္ေတြ ယူလာေပး တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတိရၾကပါအုံးလို႔ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ရဟန္းေတြကို ေျပာေပးပါ”” ဟု ေမာင္ဂၽြန္အား မွာလိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ သူတို႔က မိမိတို႔သည္ ဘာသာေရးစာအုပ္စာေပမ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆိုလာ ၾကၿပီးေနာက္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္လည္း မိမိထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားကို လွဴဒါန္း ေပးပို႔ခဲ့ဖူးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏တည္ေဆာက္ပုံကိုၾကည့္ရလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္သာသနာပိုင္မ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပုံေကာ္မရွင္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံကိုၾကည့္ရလွ်င္လည္း ေကာင္း၊ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ကူညီပံ့ပို႔ေပးမည့္ ေကာ္မရွင္မ်ား မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္နီးကပ္လ်က္ရွိေသာ ရဟန္းပိုင္သာသနာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းက်ေနေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာ မဂၤလာျမတ္မ်ားအား ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ကာယေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီပံ့ပို႔ျခင္းမ်ားလည္း မရွိၾကေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးသည္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ အက်ဥ္းေထာင္၏မူ၀ါဒပိုင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစလာခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းက်သူမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈအတိုင္း ခံယူခြင့္ ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈအေပၚ လိုက္ပါေျပာင္းလဲမႈ အားနည္းေနေသးသူမ်ားမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔နယ္ေျမထဲရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္က်ေနၾကေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား စက္ၠရမင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပို႔ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ အေရးေပၚ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

130  Views
Previous: ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မိသားစုက မရမ္း-ပိေတာက္စုေက်းရြာအား အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးလွဴဒါန္း
Next: (၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း