ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၌က်င္းပေသာ ““ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ေစာ္ကားျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား”” ၏ ညီလာခံ၌ အခ်က္ (၂၁) ခ်က္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အဆိုျပဳေတာ္မူ

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄၊ ၂၀၁၉

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား”” ၏ ညီလာခံ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အခ်က္ (၂၁) ခ်က္ကို ညီလာခံတက္ေရာက္သူ (၁၉၀) ဦးတို႔အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ က အဆုိျပဳေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းအခ်က္ (၂၁) ခ်က္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္း ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယူလုပ္ ေဆာင္မည့္ အဆင့္မ်ား ပါ၀င္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္အား ျပင္ဆင္ထားရန္။
(၂) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းခံရသူ၏အမႈကို ေရွ႕ေျပးသုံးသပ္ႏိုင္ေသာ တတ္ေျမာက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းကို ထူေထာင္ရန္
(၃) ဆရာေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူေတာ္စင္အသင္းဂုိဏ္းမွ အႀကီးအကဲမ်ားက တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ထူေထာင္ရန္
(၄) ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို သုံးသပ္ရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရသူအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေစာ္ကားသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ အခြင့္ေရးအတြက္ မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
(၅) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈအား ႏိုင္ငံတိုင္း၏ဥပေဒႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ကာႏြန္ဥပေဒတိုင္း အစိုးရႏွင့္ အႀကီးတန္း ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏အႀကီးအကဲမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္။
(၆) ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သာသနာေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ႏိုင္ရန္အလို႔ဌာ၊ ဘက္စုံပါ၀င္ေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ေမတ္ၱာတရားအေပၚ အေျခခံေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္က်င့္၀တ္ မ်ား၊ သာသနာေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအသီးသီးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားကို ကာကြယ္ေပး ေသာ အေျခအေနကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္က်င့္၀တ္မ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။
(၇) ဆရာေတာ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္လာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စ္ညးမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ရန္။
(၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရသူမ်ား မူလအေျခအေနသို႔ ျပည့္၀စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားအားလုံးကို သူတို႔အား ေပးကမ္းျခင္း၊ အေဖာ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ျပဳၾကရန္
(၉) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ဘရာသာရ္၊ တရားေဟာဆရာ၊ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပညာေပးသင္ၾကားေပးျခင္းမွတဆင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားအေပၚ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
(၁၀) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းမ်ားအား သာသနာေတာ္မွ ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားသူမ်ားအား က်ခံရမည့္ အျပစ္ဒါဏ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္။
(၁၁) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းအမႈကို အစစ္ႏွင့္ အတုအား ခဲြျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ေကာင္းႏွလုံး ေကာင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာ္ျခင္းကို ပိုၿပီး ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေစရန္
(၁၂) လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ အသက္အား အနိမ့္ဆံုး ၁၆ ႏွစ္ အထိ သတ္မွတ္ရန္။
(၁၃) စုံစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားျခင္းတို႔တြင္ ကာႏြန္ဥပေဒ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းကို ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္
(၁၄) ခုခံကာကြယ္ခြင့္၊ သဘာ၀ႏွင့္ကာႏြန္ ဥပေဒတို႔အရ၊ အစြပ္စြဲခံထားရသူသည္ သူ၏ျပစ္မႈ သက္ေသမျပ ႏိုင္မခ်င္း၊ သူ၏အျပစ္ကင္းေၾကာင္းကို ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/အုပ္သာသနာမ်ား ကိုယ္တုိင္က ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီႏွင့္ တရား႐ံုးက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္ အခ်ိန္အထိ အစြပ္စဲြခံထား ရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
(၁၅) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ ခ်မွတ္ရမည္။ ကေလးငယ္မ်ား အေပၚ လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမႈမ်ားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္မ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ မသင့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။
(၁၆) ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ဘရာသာရ္ ဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္လုိေသာ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ၀င္လိုသူမ်ားအား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရမည္။ ကက္သလစ္သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ရွင္သန္ေနထုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ အမူအက်င့္မ်ား၊ လူသားျဖစ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရင့္က်က္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးမည့္ ေရွ႕ဦးႏွင့္ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ေပးထားရ မည္။
(၁၇) ရဟန္းေလာင္း သီလရွင္ေလာင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္ရရွိၿပီး ထူးခၽြန္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ၏စိတ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းကို ခံယူျခင္းအား စီစဥ္ေပးရမည္။
(၁၈) ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စစ္ၥတာေလာင္းမ်ားအား ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္း တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားအား သာသနာနယ္ တစ္ခုမွတစ္ခု၊ ေက်ာင္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ရမည္။
(၁၉) အခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နယ္နိမတ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္၊ ရဟန္း၊ ကိုရင္သီလရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္း၊ လုပ္အားေပးမ်ားအားလုံးက မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္အားေပးသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၂၀) လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမွတ္လကဏာကို မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္၊ လိင္ေစာ္ကားသူဟု စြပ္စြဲခံရသူအား မည္ကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္မည္နည္းဟူေသာ လိင္ေစာ္ကားျခင္း၏ အႏရာယ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ သတင္းႏွင့္အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွင္းျပရမည္။ ဤအခ်က္အားလုံးကို မိဘမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၂၁) ေသခ်ာဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရွိေသးလွ်င္၊ လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမႈကို တိုင္ၾကားလိုမည့္ တရားခံမ်ားက လြယ္လင့္ တကူခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ တတ္ကၽြမ္းေသာရဟန္းမ်ားႏွင့္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသခံသာသနာေတာ္၏ အာဏာပိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရွိရမည္။
(မွတ္ခ်က္။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ဆလိုင္းဂ်ဳိးဇက္ ကုန္ဇမႈန္းက (၂၁) ခ်က္ကို မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆီေလ်ာ္စြာ ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ဇမႈန္း

125  Views
Previous: (၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း
Next: A few thoughts for revitalizing FABC by Dr. Paul Hwang