ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံက်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖုံးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာဒီနယ္တာကေလးက ၀န္ခံ

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ CNA

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံ က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖုံးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာဒီနယ္တာကေလးက ““ကေလးသူငယ္မ်ား အား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား””၏ ညီလာခံ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ၀န္ခံမိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

 

ကာဒီနယ္တာကေလးက ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔၀န္ခံလိုတာက ေတာ့၊ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားဟာ မိမိတို႔ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းကို ခံစားၾကရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို မကာကြယ္ဘဲ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ ဖုံးကြယ္ကာကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာရရွိထားၾကသူမ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ထပ္မံေၾကကြဲ ေစၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခႏ္ၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို ဒါဏ္ရာ ရေစၾကပါတယ္”” ဟု ညီလာခံတက္ ေရာက္သူမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

 

ကာဒီနယ္တာကေလးက ““လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းခံၾကရသူမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ကူညီေပးျခင္း ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ ေစာ္ကားခံရသူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေစာ္ကားသူမ်ားႏွင့္ေစာ္ကားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ဖုံးကြယ္ကာကြယ္ ေပးျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ ပုံသက္ေသျဖစ္သည္”” ဟု ““ကေလးသူငယ္ မ်ားအား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံ”” သို႔တက္ေရာက္ ေသာ ကာဒီနယ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားအား ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေတာ္ မူလိုက္သည္။

 

သူက ““ဒါဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားျခင္း၏အဓိကဆိုလိုျခင္းသည္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပညာရပ္ဘာသာရပ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေလ့လာျခင္း ရဲ႕အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ယုံၾကည္ခ်က္ကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အားလုံးမွာ မိမိတို႔ကို လမ္းျပေပးႏိုင္မယ့္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာခံယူခ်က္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ ကုစားဖို႔ႏွင့္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”” ဟု ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားအား ေဆာ္ၾသေတာ္မူသည္။  ကုန္ဇမႈန္း

334  Views
Previous: Evangelization 2030 Vision for Federation of Asian Bishops’ Conference
Next: တခ်ဳိ႕ေသာကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း