တခ်ဳိ႕ေသာကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၆၊ ၂၀၁၉ (မတ္လထုတ္၊ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

——————————————————————————————————-

(မွတ္ခ်က္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ Parish ကို ““စီရင္စု၊ သာသနာ”” စသျဖင့္ ျမန္မာလို မ်ဳိးစုံဘာသာျပန္ ထားေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ဏေမင့် ကို ရဟန္းပိုင္သာသာနာဘုရားေက်ာင္း”” ဟု အသုံးျပဳထားပါသည္။)

 

ကက္သလစ္သာသနာရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ဏေမင့် ရဟန္းပိုင္သာသာနာဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ ၀ိနည္းမ်ားႏွင့္ ေသြဖိေနပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သာသနာေတာ္မွ ျပဌာန္း ထားေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၀ိနည္းကို အသုံးမျပဳၾကေသးသကဲ့သို႔ ဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္ေပးျခင္းလည္း မရွိၾကေပ။

တခ်ဳိ႕ေသာ ဏေမင့် ရဟန္းပိုင္သာသာနာဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ မစ္ၦားပူေဇာ္ျခင္း ၿပီးခါနီး၊ ရဟန္းက ေကာင္းႀကီးေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဒူးေထာက္ကာ ေကာင္းႀကီးကို ခံယူၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏၀ိနည္းက ခြင့္မျပဳထားေပ။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏၀ိနည္းက ခြင့္ျပဳထားေသာ အမူအရာမွာ၊ မစ္ၦားပူေဇာ္ျခင္း ၿပီးခါနီး၊ ရဟန္းက ေကာင္းႀကီးေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္ မတ္တပ္ရပ္ရမည္ဟု သြန္သင္ေပးထားသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ဆရာေတာ္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားက ေတြ႕ျမင္ၾကေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းထိုင္ႏွင့္လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဘာသာ၀င္မ်ား အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္အမူအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မသြန္သင္၊ မျပင္ေပးၾကေပ။

ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ျပျခင္းကို ရဟန္းတခ်ဳိ႕က ““ဒါေလးနဲ႔ဘာျဖစ္မွာ မို႕လို႔လဲ။ မီးခြက္ထြန္း အျပစ္ရွာတယ္”” ဟု ေစာဒကတက္စရာ ရွိပါသည္။ အမွန္ကား၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏၀တ္ျပဳကိုးကြယ္နည္းသည္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္အတိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ၀ိနည္း အတိုင္း ကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ““၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို အရသာရွိျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူ႕ရ႕ဲခံစားခ်က္အဆင့္ျဖင့္ မသုံးသပ္သင့္ ေၾကာင္း”” ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ““၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဟူသည္မွာ မိမိႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ ျပဳမႈျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အရွိတရားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းရဲ႕အႏွစ္သာရကို တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ၀ိနည္းစာအုပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ထုတ္ေ၀ၿပီး ၄င္းစာအုပ္ေတြကို ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြအား ေပးေ၀ေရာင္းခ်ေပး႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က၊ ရဟန္းေတြနဲ႔ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကရမည္”” ဟု သတိေပးလိုက္ေတာ္မူသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္နည္းကို လိုက္နာက်င့္သုံးၾကရန္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္နည္းအား ဘာသာ၀င္ မ်ားကို သြန္သင္ေပးၾကရန္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား က်ယ္ေလာင္ေသာအသံျဖင့္ ေဆာ္ၾသလိုက္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

187  Views
Previous: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံက်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖုံးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာဒီနယ္တာကေလးက ၀န္ခံ
Next: မစၦားပူေဇာ္ျခင္း၀ိနည္းအသစ္ကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွအပ တျခားကက္သလစ္သာသနာမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳေနၾကၿပီ