ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္ႏွင့္မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္တို႔၏ သမိုင္းဝင္ ေၾကေအးသင့္ျမတ္ျခင္း


အဘူဒါဘီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅၊ ၂၀၁၉ CAN

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ခရီးစဥ္ အဘူဒါဘီတြင္ ကမာၻလံုးခ်ီ အစည္းအေဝးႀကီး၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ Grand Imam Al-Azharç Ahmed el-Tayeb တို႔သည္ ကမၻာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မႈ အတြက္ လူသား ထုတစ္ရပ္လံုး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သဖြယ္ ခ်စ္ၾကည္ႏိုင္ေရး အေပၚ ေၾကညာခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ရမည့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရမည့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ရန္ လမ္းျပေပးပါသည္။ စၾကဝ ႒ာ၊ ဖန္ဆင္းခံ သတၲဝါမ်ားႏွင့္ (ဘုရားသနားမႈ၌ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေသာ) လူသားအ ေပါင္း အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စၾကဝ႒ာတစ္ခုလံုးအားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လူသားအားလံုး အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုး၊ အလိုအပ္ဆံုးအား ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လူသား ခ်င္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမစိတ္ထား ျပသဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံရသည္။

ထိုသို႔ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ စံႏႈန္းသည္ ကမၻာႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဝမ္းနည္းမႈႏွင့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား အား ေဝမွ်မည့္ေနရာျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကို အသိုင္းအဝန္းတို႔ စုေ ဝးေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ အစျပဳ အခ်က္အေနႏွင့္ တည္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တိုးတက္မႈ၊ ကုစားျခင္းေပးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တစ္ေခတ္၊ လူထု မီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လက္နက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ မရွိျ ခင္း ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ နီတိေရးရာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္ဝါဒ၊ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊အစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာကိစၥအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ အရပ္ရပ္ရွိ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဆင္းရဲျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ နာက်င္မႈ ဒုကၡေဝဒနာ အမ်ိဳး မ်ိဳးအေပၚကိုလည္း ေထာက္ရႈ သံုးသပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ညီအစ္ကိုစိတ္ထားႏွင့္ ပြင့္လင္းေ သာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ၊ လူသားထုအားလံုးအတြက္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္တစ္ခု အ တြက္ အစစ္အမွန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မႈအား ေဖာ္ျပခြင့္ ရ ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမွ လူသား ညီ အစ္ကို စိတ္ထား Human Fraternity ဟူသည့္ စာ ခြ်န္ေတာ္ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ဤစာခြ်န္ေတာ္သည္ ႏွလံုးသားမွ လာသ ည့္ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားအား ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ရန္ အလို႔ငွာ ရိုး သားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ေလးနက္ေသာ အေတြးမ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစာ ခြ်န္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသူ အေပါင္း၊ ညီအစ္ကို စိတ္ထားအား လက္ခံ ယံုၾကည္ၾကသူ အေပါင္း စည္းလံုး ညီညႊတ္ရန္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အလို႔ငွာ ဖိတ္ေခၚ ထားေသာ စာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာခြ်န္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အားေၾကာင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ လူသားအားလံုးသည္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွ မမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာ အသိတရားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အား ေကာင္းေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကုန္ဇမႈန္း

71  Views
Previous: ကက္သလစ္ရဟန္းအျဖစ္မွ အနားေပးခံရေသာ ဝန္ႀကီးေဟာင္းအား ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ျပန္လည္လက္ခံ
Next: သန္လ်င္ ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္း ပထမဆံုး ေျမသန္႔မဂၤလာ ပူေဇာ္ပြဲ ျပဳလုပ္