ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ကာဒီနယ္သီအိုဒိုမက္ကားရစ္အား ဆရာေတာ္အဆင့္မွ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အဆင့္သို႔ အဆင့္ေလွ်ာ့ ဒါဏ္ေပး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁၆ ရက္ CNA

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ေစာ္ကားျခင္း၌ နာမည္ႀကီးေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ဝါရင့္ေသာ ကာဒီနယ္ သီအိုဒို မက္ကားရစ္အား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ရဟန္းအျဖစ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔၌ ႐ုတ္သိမ္းေတာ္မူ လိုက္သည္။ ထို႔သို႔ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္၊ ကာဒီနယ္ သီအိုဒို မက္ကားရစ္သည္ သာမန္ကက္သ လစ္ဘာသာဝင္အဆင့္သာ ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သီအိုဒို မက္ကားရစ္ အသက္ (၈၈) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ အၿငိမ္းစား ႏွင့္ ကာဒီနယ္ အၿငိမ္းစားလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၊ သံတမန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝန္းတြင္ အလြန္ ဩဇာရွိေသာ ရဟန္းျဖစ္သလို ကမၻာအဝွမ္းႏွင့္ ဗာတီကန္ အဆင့္အထိ လႊမ္းမိုးမႈႀကီး သူလည္း ျဖစ္သည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအယူဝါဒဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းသည့္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကာဒီနယ္မက္ကားရစ္အား ေနာက္ဆံုးတြင္မူ  ရဟန္း အျဖစ္မွ ႐ုတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယူဝါဒဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအရ မက္ကားရစ္သည္ ]]အာပတ္ေျဖျခင္းစကၠရမင္တူးကို အသံုးခ် ခုတံုးလုပ္၍ ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ အသက္မျပည့္သူမ်ားႏွင့္ အသက္ျပည့္ လူႀကီးမ်ား အေပၚ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ပညတ္ေတာ္ အမွတ္ (၆) ျဖစ္သည့္ လိင္မႈကိစၥ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အခြင့္အာဏာအား အလြဲသံုး စားျပဳသည့္ သက္ေသမ်ား}} ေတြ႕ရသည့္အတြက္ဟု ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ရဟန္း အမတ္ မက္ကားရစ္ သည္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသမ်ားျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွားသည့္ အတြက္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ခံု႐ံုးဖြဲ႕ အမႈစစ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု သတ္မွတ္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ကိုယ္တိုင္က ကာဒီနယ္ မက္ကားရစ္ အမႈတြဲ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား  အတည္ျပဳ ေသာေၾကာင့္ တ႐ံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအပိုင္ ျဖစ္ရာ ကာဒီနယ္ မက္ကားရစ္သည္ အျပစ္ဒါဏ္ကို က်ခံရန္ သာ ရွိေတာ့သည္။ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သူသည္ သာသနာေတာ္မွ မည္သည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ကုန္ဇမႈန္း

77  Views
Previous: သန္လ်င္ ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္း ပထမဆံုး ေျမသန္႔မဂၤလာ ပူေဇာ္ပြဲ ျပဳလုပ္
Next: ယခင္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား ဖ်က္ခ်င္တိုင္း ဖ်က္မရဟု အတိုင္ပင္ခံ ေျပာ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္