ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၌က်င္းပေသာ {{ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ေစာ္ကားျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား}} ၏ ညီလာခံ၌ အခ်က္ (၂၁) ခ်က္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အဆိုျပဳေတာ္မူ

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄၊ ၂၀၁၉

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ ညီလာခံ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အခ်က္ (၂၁) ခ်က္ကို ညီလာခံတက္ေရာက္သူ (၁၉၀) ဦးတို႔အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ က အဆိုျပဳေတာ္မူ လိုက္သည္။ ၄င္းအခ်က္ (၂၁) ခ်က္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္း ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက အေရးယူလုပ္ ေဆာင္မည့္ အဆင့္မ်ား ပါဝင္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္အား ျပင္ဆင္ ထားရန္။

(၂) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းခံရသူ၏အမႈကို ေရွ႕ေျပးသံုးသပ္ႏိုင္ေသာ တတ္ေျမာက္ ၿပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းကို ထူေထာင္ရန္

(၃) ဆရာေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ အႀကီးအကဲမ်ားက တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ထူေထာင္ရန္

(၄) ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရသူအား အကာ အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေစာ္ကားသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ အခြင့္ေရးႏွင့္ အတြက္ မွ်ေဝထမ္းေ ဆာင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(၅) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈအား ႏိုင္ငံတိုင္း၏ဥပေဒႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ၏ကာႏြန္ဥပေဒတိုင္း  အစိုးရႏွင့္ အႀကီးတန္း ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ၏အႀကီးအကဲ မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္။

(၆) ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သာသနာေတာ္၏ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ႏိုင္ရန္အလို႔ဌာ၊ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ေမတၲာတရား အေပၚ အေျခခံေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္က်င့္ဝတ္ မ်ား၊ သာသနာေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအသီးသီး တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားကို ကာကြယ္ေပး ေသာ အေျခအေနကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။

(၇) ဆရာေတာ္မ်ားကို  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲမႈ ျပဳလုပ္လာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ စ္ညးမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္။

(၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရသူမ်ား မူလအေျခအေနသို႔ ျပည့္ဝစြာ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားအားလံုးကို သူတို႔အား ေပးကမ္းျခင္း၊ အေဖာ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း ျပဳၾကရန္

(၉) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ဘရာသာရ္၊ တရားေဟာဆရာ၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာေပးသင္ၾကားေပးျခင္းမွတဆင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ ကားျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားအေပၚ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

(၁၀) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ားအား သာသနာေတာ္မွ ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေ စာ္ကားသူမ်ားအား က်ခံရမည့္ အျပစ္ဒါဏ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္။

(၁၁) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းအမႈကို အစစ္ႏွင့္ အတုအား ခြဲျခားသတ္ မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စိတ္ေကာင္းႏွလံုး ေကာင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာ္ျခင္းကို ပိုၿပီး ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေစရန္

(၁၂) လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ အသက္အား အနိမ့္ဆံုး ၁၆ ႏွစ္ အထိ သတ္မွတ္ရန္။

(၁၃) စံုစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားျခင္းတို႔တြင္ ကာႏြန္ဥပေဒ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ျခင္းကို ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္

(၁၄) ခုခံကာကြယ္ခြင့္၊ သဘာဝႏွင့္ကာႏြန္ ဥပေဒတို႔အရ၊ အစြပ္စြဲခံထားရသူသည္ သူ၏ျပစ္မႈ သက္ေသမျပ ႏိုင္မခ်င္း၊ သူ၏အျပစ္ကင္းေၾကာင္းကို ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/အုပ္သာသနာမ်ား ကိုယ္တိုင္က ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီႏွင့္ တရား႐ံုးက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္ အခ်ိန္အထိ အစြပ္စြဲခံထား ရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(၁၅) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ ခ်မွတ္ ရမည္။ ကေလးငယ္မ်ား အေပၚ လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမႈမ်ားမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေ သာ ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္မ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ မသင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ေ ပးရမည္။

(၁၆) ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ဘရာသာရ္ ဘဝျဖင့္အသက္ရွင္ေနထိုင္လိုေသာ ရဟန္းျဖစ္ေ က်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ဝင္လိုသူမ်ားအား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရမည္။ ကက္သလစ္သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ရွင္သန္ေန ထိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ မ်ား၊ လူသားျဖစ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးမည့္ ေရွ႕ဦးႏွင့္ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ေပးထားရ မည္။

(၁၇) ရဟန္းေလာင္း သီလရွင္ေလာင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္လက္မွတ္ရရွိၿပီး ထူးခြ်န္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းကို ခံယူျခင္းအား စီစဥ္ေပးရမည္။

(၁၈) ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စစၥတာေလာင္းမ်ားအား ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္း တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားအား သာသနာနယ္ တစ္ခုမွတစ္ခု၊ ေက်ာင္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ရမည္။

(၁၉) အခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နယ္နိမတ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္၊ ရဟန္း၊ ကိုရင္သီလရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္း၊ လုပ္အားေပးမ်ားအားလံုးက မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ အားေပးသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမွတ္တမ္း မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၂၀) လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမွတ္လကဏာကို မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္၊ လိင္ေစာ္ ကားသူဟု စြပ္စြဲခံရသူအား မည္ကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္မည္နည္းဟူေသာ လိင္ေစာ္ကားျခင္း၏ အႏရာယ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ သတင္းႏွင့္အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွင္းျပရမည္။ ဤအခ်က္ အားလံုးကို မိဘမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၂၁) ေသခ်ာဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရွိေသးလွ်င္၊ လိင္ေစာ္ကားျခင္းအမႈကို တိုင္ၾကားလိုမည့္ တရားခံမ်ားက လြယ္လင့္ တကူခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ တတ္ကြ်မ္းေသာရဟန္းမ်ားႏွင့္ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသခံသာသ နာေတာ္၏ အာဏာပိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရွိရမည္။

{ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ဆလိုင္းဂ်ိဳးဇက္ ကုန္ဇမႈန္းက (၂၁) ခ်က္ကို မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆီေလ်ာ္စြာ ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။}

ကုန္ဇမႈန္း

147  Views
Previous: ယခင္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား ဖ်က္ခ်င္တိုင္း ဖ်က္မရဟု အတိုင္ပင္ခံ ေျပာ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
Next: မီတာခ ႏႈန္းထားသစ္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အေျခခံ သံုးစြဲသူမ်ား မွ်တစြာ ခံစားနိုင္ရန္ စီစဥ္ေန ဟုဆို