ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၂၂၈ ရွိေနၿပီဟု ဗာတီကန္႐ုံးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္

22-b

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ တကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၂၂၈ (ႏွစ္စဥ္ ၁.၁၄% တိုးတက္ေန) ရွိေနၿပီဟု ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ွStatistical Yearbook of the Church စာရင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၄င္းအစီရင္ခံစာအရ၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား၊ ရာသက္ပန္ဦးပၪၥင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သစၥာသုံးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား၏ ဦးေရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိသာစြာ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ေသာ္ လည္း သစၥာသုံးပါးခံအမ်ဳိးသမီး သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေရသည္ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အကုန္တြင္၊ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၂၂၈ (သန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္) သို႕ေရာက္ေနရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္းေပါင္း တစ္ရာ့ေလးဆယ္ (၁.၁၄%) တိုးတက္ေနျခင္းကို ညြန္းျပေနသည္။ ၄င္း၊ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၂၂၈ (သန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္) သည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁၇.၅ % ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနေသးသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ႏွစ္စဥ္တိုး တက္ႏႈန္းသည္ ၁.၀၉% ျဖစ္သည္။

၄င္းဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ထဲတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူဦးေရေပါင္း သိန္းေပါင္းေလးရာရွစ္ဆယ္ (၄.၈ သန္း) မပါ၀င္ႏိုင္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႕မပါ ၀င္ႏိုင္ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ေျမာက္ကိုး ရီးယားႏိုင္ငံတို႕က ဗာတီကန္ရဟန္းမင္းႀကီးရုံးေတာ္သို႕ တိက်ေသာ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မပို႕ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။

၄င္းကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရစာရင္းထဲတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးရွိေသာ တိုက္သည္ အေမရိကတိုက္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရ၏ ၆၃.၂% ကို ကိုယ္စားျပဳေနၿပီး အာရွတိုက္သည္ ကမၻာ့ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရအနည္းဆုံးရွိေသာ တိုက္ ျဖစ္ကာ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရ၏ ၃.၂% ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနေသးသည္။

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္သို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ စာရင္းသည္ သန္းေပါင္း ၁၆.၄ (တစ္ရာေျခာက္ဆယ္ေလး သန္း) ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တကမၻာလုံးရွိကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေရမွာ ၅၁၃၃ ပါး၊ ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား၏ဦးေရသည္ ၄၁၄၃၁၃၊ ရာသက္ပိုင္ ဦးပၪၥင္းႀကီးမ်ားသည္ ၄၂၁၀၄ ပါး၊ သစၥာသုံးပါးခံအမ်ဳိးသားသူေတာ္စင္ဦးေရမွာ ၅၅၃၁၄ ပါး၊ သစၥာသုံးပါးခံအမ်ဳိးသမီး သူေတာ္စင္ဦးေရမွာ ၇၀၂၅၂၉ ပါးတို႕ ရွိၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသား (ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီႏွင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီသင္ၾကားေနသူမ်ား) ေလာင္းဦးေရမွာ ၁၂၀၆၁၆ ျဖစ္သည္။

၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား၏ဦးေရသည္ အာရွတိုက္တြင္ ၁၃.၇% ျဖင့္တိုးတက္မႈ အမ်ားဆုံး၊ ဖရိကတိုက္တြင္ သာမန္တိုးတက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေမရိကတိုက္၊ ဥေရာပႏွင့္ပင္လင္ကၽြန္းမ်ားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀၀၄ ဂ်ဳိးဇက္

837  Views
Previous: ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ႔ ယူရို ၇သန္း ရရွိ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ႏွင့္ေအာ္သေဒါ့အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံျခင္း