အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေတြကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွေနရသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခံဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္နရန္ စႏိုးစေႏွာင့္ျဖစ္ေနၾကသည္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရသည္။ ပထမအၾကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္က တင္သြင္းလိုက္ေတာသာ အဆိုကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးက ကန္႔ကြက္လွ်င္၄င္းအဆိုသည္ မွတ္တမ္းထဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ၄ငး္မွတ္တမ္းထဲသို႔ အပို႔ခံရေသာ အဆိုမ်ားကို သံုးသပ္လွ်င္ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အပယ္ခ်ခံရျခင္းက မ်ားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေတြကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွေနရသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခံဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္နရန္ စႏိုးစေႏွာင့္ျဖစ္ေနၾကသည္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရသည္။ ပထမအၾကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္က တင္သြင္းလိုက္ေတာသာ အဆိုကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးက ကန္႔ကြက္လွ်င္၄င္းအဆိုသည္ မွတ္တမ္းထဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ၄ငး္မွတ္တမ္းထဲသို႔ အပို႔ခံရေသာ အဆိုမ်ားကို သံုးသပ္လွ်င္ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အပယ္ခ်ခံရျခင္းက မ်ားသည္။

925  Views

Next: အယ္ဒီတာ