ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္သာသနာ့ညီလာခံကို ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပမည္

ygnlogo

ဇူလိုင္ ၂၅၊ ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာသည္ ဒုတိယအႀကိမ္သာသနာ့ညီလာခံ Yangon Archdiocesan Synod ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘိုထံေတာ္မွ ၾကားသိရပါသည္။ ၄င္းညီလာခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးက ““မိမိရဲ႕ေနာက္ ထပ္ က်န္ေနေသးတဲ့ဆရာေတာ္၀ါ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို အဓိကေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကမည္”” ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဂလိုရီးယား သတင္းဂ်ာနယ္သို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္ သည္။ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာသည္ ဒုတိယအႀကိမ္သာသနာ့ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဂ်ဳိးဇက္

1099  Views
Previous: ကေလးဆရာေတာ္ႀကီး ေဖးလစ္လ်န္ခန္းထန္မွ “ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒအေၾကာင္း” ဂလိုရီးယားသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း
Next: တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေက်ာင္းကုန္းလယ္ယာေျမေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ မတက္ေရာက္