အမွန္တရား၏ဖက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္သစ္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႕ၾကားေတာ္မူ

007-b

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား စိတ္ ရွည္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ထံေတာ္တြင္ က်ဳိးႏြံနာ ခံျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးရင္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို မိမိတို႕ဘ၀၏ ဗဟိုတြင္ ထားရွိၾကရန္ ကာဒီနယ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးအပါး (၂၀) တို႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကာဒီနယ္သိက္ၡာတင္ပြဲတြင္  ေဆာ္ၾသေတာ္မူ လိုက္သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ဘုရားတရားသမားဆိုတာ အမွန္တရားဖက္မွာ ရပ္တည္ သူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ မခန္းေျခာက္ႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕အသားေတာ္ထဲမွာ၄င္းအမွန္တရားကို ေတြ႕ႀကံဳသူ”” ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းအမတ္သစ္အပါး ၂၀ တို႕အား စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲ တြင္  မီးေမာင္းထုိးျပေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆင္းရဲသားမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ရဟန္းအမတ္တို႕အား မိန္႕ၾကားရာတြင္ ““ဆင္းရဲသားမ်ားကိုကူ ညီေထာက္ပံ့မႈထဲမွာ အသက္ရွင္ေနသူေတြဟာ မိမိကိုယ္ကို ဗဟိုမျပဳ၊ အေလး မထားေၾကာင္း၊ မိမိ၏စိတ္၀င္ စားမႈကိုသာ အေရးမေပးတတ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုတာက မိမိကိုယ္ကို ဗဟိုျပဳအေလး ထားျခင္းကေန မိမိတို႕အား ေ၀းကြာေစၿပီး မိမိတို႕ဘ၀တစ္ခုလုံးကို ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၌သာ ဗဟိုျပဳေစပါေၾကာင္း၊ ဒါမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ သူမ်ားေလးစား ထိုက္တဲ့သူေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလိုတျခားသူေတြရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးေတြကိုလည္းအာ႐ုံစိုက္ေပးႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ကာဒီနယ္ cardinal ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အနက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ““ ကာဒီနယ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ လာတင္းစကားမွ ဆင္းသက္လာကာ အနက္အဓိပ္ၸါယ္မွာ ““တံခါးပတ္ၲာ”” ဟုအနက္ရသည္ဟု ရဟန္းမင္းအမတ္အပါး ၂၀ တို႕အား ရွင္းျပေတာ္မူရင္း ခင္ဗ်ားတို႕ ရဟန္းအမတ္မ်ား (ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္)မ်ားဟာ တံခါးပတ္ၲာမ်ားျဖစ္ ၾကေၾကာင္း ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲ ျခင္း၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳေနေသာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲတြင္ ေဘာင္တြင္းျခင္းကို ခံၾကရေၾကာင္းျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕က ဖတ္႐ႈရေသာ က်မ္းခ်က္ကို ေထာက္ရႈရင္း ရဟန္းအမတ္မ်ားအား တရားေဟာ ၾကားရာတြင္ သီးခံျခင္းသည္ တကမ္ၻာလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ အကန္႕ အသတ္မရွိဘဲ ခ်စ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၲာသည္ ႀကီးျမတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာအရာကိုလ်စ္လ်ဴမ႐ႈထားရသင့္ေၾကာင္း၊ ၾကင္ နာေသာအျပဳအမႈအားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ခ်စ္ရမည္ကို သိရွိျခင္းတြင္ မိမိႏွင့္စိမ္းကား သူမ်ားကို ခ်စ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္သူမ်ားကို ကူညီျခင္း သည္ ႂကြား၀ါရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္သူမ်ားကို ကူညီျခင္း သည္ နာက်ည္းျခင္းကင္းမဲ့ၿပီး မိမိတို႕ကို ေဒါသႀကီးစြာျဖင့္ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္ တတ္ေသာ အျပဳအမႈကေန လြတ္ေျမာက္ေစသည္”” ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ မိန္႕ၾကားရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““လူမႈေရးစိတ္ ဓါတ္ျဖင့္သူမ်ားကို ကူညီျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာအရာတြင္ ပီတိမျဖစ္ဘဲ မွန္ကန္ေသာအရာတြင္သာ ေပွ်ာ္ရႊင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ တရားမွ် တေသာ အသိစိတ္ဓါတ္သည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနၾကေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ မွန္ကန္ေသာ အရာမ်ားတြင္သာ ေပ်ာ္ေမြ ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရဟန္းအမတ္ သစ္မ်ားအား ဆုံးမေတာ္မူလိုက္သည္။

713  Views
Previous: ““ကဲ ေတြ႕ၿပီလာ၊ မူးျမစ္မွာ တကယ္ မင္းထြန္းၿပီဗ်ဳိ႕”” ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးေသာ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္လ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘို
Next: ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ သန္းေပါင္း ၁၂၃၀ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာသုံးဆယ္) ရွိၿပီဟု ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန္