အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ေပးစာ

017-s

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဥက္ၠဌခင္မ်ား၊

ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး အားလုံး က်န္းမာၾကပါေစလို႕ ဦးစြာလက္ကမ္းႏႈတ္ ဆက္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႕က အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕က ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ယခုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ အေပၚ အႀကံျပဳစာ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ““ေက်ာင္း”“ ဟူေသာ အနက္တြင္ ““တက္ၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္”” မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ တက္ၠသိုလ္ ေကာလိပ္ဟူေသာ အနက္သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ မရွိျဖစ္ေနသည္။
၂။ ““ေက်ာင္းအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕”” ဟူေသာ အနက္သည္လည္း အႀကံျပဳခ်က္ (၁) ကို ျပင္လွ်င္ အလိုလို ျပင္ၿပီးသား ျဖစ္ေပမည္။
၃။ မူလတန္းပညာေရးအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ ထိုသို႕ခြင့္မျပဳဘဲ ဗမာဘာ သာစကားျဖင့္ သင္ယူခြင့္ျပဳလွ်င္ ဗမာလူမ်ဳိးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ကိုလိုနီပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာေရာက္ သကဲ့သို႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ အပိုဒ္ငယ္ (ခ) တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဒို႕တာ၀န္အေရးသုံးပါး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႕က်င္ေနသည္။
၄။ ““အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ဦးတည္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ၿပီး”” အစား ““အလယ္တန္းပညာေရးအထိ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္”” ဟု ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပင္ဆင္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၊ အပိုဒ္ငယ္ (ဂ) ကိုလည္း ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
၅။ အမ်ဳိးသားပညာေရး၏ အခန္း (၆)၊ ““ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား”” မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အပိုဒ္ငယ္ (င) တြင္ ““ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ ပညာ ေရးေက်ာင္း”” တြင္ ““ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာဘာသာမ်ား မွဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား”” ဟူ၍လည္း ျဖည့္စြက္ေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ ႏွင့္လက္ရွိေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွာ ဦးေန၀င္းက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းလိုက္ေသာ ““ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ား””သာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ေနာက္တခ်က္က၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၂၊ ၃၆၃ မ်ားအရ၊ ဗုုဒ္ၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ ဟိႏ္ၵဴဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာ သာတို႕ကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္ဟုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။ တဖန္၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ၊ အခန္း (၆) အပိုဒ္ငယ္ (င) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႕ က်င္သည့္အျပင္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားကို တတ္ေျမာက္ကၽြမ္း က်င္ေသာ ႏို္င္ငံသားမ်ား မျဖစ္လာေအာင္ တမင္တကာ ဖန္တီးထားသည္ ဟု စိုးရိမ္ရပါ သည္။ ထို႕အျပင္ အခန္း (၈)၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္ အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ပုဒ္မ ၃၄၈ တြင္ ““ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံ သားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏ္ၱရ၊ အဆင့္ အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာတို႕ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ”” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ““ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း”” ဟူေသာ စာသားအျပင္ ““ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာမ်ား မွဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား”” ဟူ၍လည္း ျဖည့္စြက္ေစခ်င္ပါ သည္။ အေၾကာင္းကား ကမ္ၻာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိေအာင္ လုပ္ခဲ့ေသာ ဘာသာ၊ လုပ္ေနေသာ ဘာသာႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ေသာ ဘာသာမွာ ခရစ္ယာန္ဘာ သာမွဖြင့္လွစ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
၆။ မသန္စြမ္းေသာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အတူ စာသင္ခြင့္ေပးရန္ ျပဌာန္း ေပးသင့္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၀န္ထမ္းေခၚဆိုရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကမူ ““ကုိယ္လက္အဂၤါေကာင္းမြန္ သူ ျဖစ္ရမည္”” ဟူေသာ အခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။ ၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္အစား၊ ““ကိုယ္လက္ အဂၤါခ်ဳိတဲ့သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ ထား ႏိုင္သည္”” ဟု ေရးသင့္သည္။
၇။ မသန္စြမ္းေသာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္ႏွင့္ရဲဌာနမ်ားမွအပ တျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ခြင့္ ရွိေၾကာင္းကို ျပဌာန္းေပး သင့္သည္။
၈။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒသည္ မည္သည့္ပါတီက အစိုးရတက္လာ သည္ျဖစ္ေစ၊ တက္လာေသာအစိုးရတိုင္းက လိုက္ နာအပ္ေသာ အခြင့္အေရး တစ္ခုအျဖစ္ ျပဌာန္းသင့္သည္။ ဥပမာ- ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရတက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကို လိုက္နာၾကရသည္။
၉။ မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ဘြဲ႕ရသည့္အထိ ပညာသင္ေထာက္ ပံ့ေၾကး ေပးရန္ ျပဌာန္းသင့္သည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

769  Views
Previous: အဲဒါ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး….
Next: က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးသင္တန္း