ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား က်င့္သုံးစျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာဥပေဒဟု ေ၀ဖန္လိုက္ေတာ္မူ

Cardinal Charles Bo

စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅၊ ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္က ဥပေဒ အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၊ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒ တို႕အား က်င့္သုံး စျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားဟု ရႈတ္ခ်ၿပီး ၄င္းဥပေဒတို႕သည္ ဗုဒ္ၶတရားေတာ္၏ ဂ႐ုဏတရားႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ေ၀ဖန္ေတာ္မူလိုက္သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘိုက ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ ““ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ဆိုး၀ါးေသာစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ တြင္ ေနခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ေတာက္ေလာင္ေနမႈ၏ အနိဌာရုံမ်ားကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သို႕ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္စၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈထဲတြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံသားတို႕၏လူ႕အခြင့္အေရး မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ စည္းလုံးလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးလိုသည့္ လူနည္းစုတဖက္စြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ပဋိပက္ၡကိုအား ေပးတိုးပြာေစမည့္ ဥပေဒေလးခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းဥပေဒေလးခုတို႕သည္ အမုန္းတရားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးေစ့ကိုသာ ႀကဲၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုလုိပါသည္”” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရဟန္းမင္းအမတ္က ““၄င္းဥပေဒေလးခုအစား ဖြံ႕ၿဖိဳးစျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၄၀% ရွိေသာ လူငယ္မ်ား၏ တိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္မရွိၾကေသးေသာ တိုင္းျပည္လူဦးေရ ၏ ၂၇%ကို ဥပေဒမ်ားအားျဖင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုေတာ္မူလိုက္သည္။ ၀၁၀ ၀င္းလႈိင္ဦး

1700  Views
Previous: သီတာဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေရေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း
Next: ဘုရားရွင္ျမတ္၏ အမွန္တရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတ္ၱာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းတုိ႔က မိမိတို႔အား သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူဟု အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ