ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကာႏ​ြ​န​္​ဥ​ပေ​ဒသ​စ​္

နိ​ဒါန​္း
ကက္သ​လ​စ​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကာႏ​ြ​န​္ ဥ​ပေ​ဒသ​စ​္
(Need for Law in the Church)
အသ​င​္းေ​တာ​္​အတြ​က​္ ဥ​ပေ​ဒ​လု​ိ​အပ္သ​ည​္။

   ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​သ​ည​္ ဘုရား​ရွ​င​္​၏ လူမ်ဳ​ိးေ​တာ​္ျ​ဖ​စ​္​၍ ၀ိ​ဉာ​ာ​ဥ​္ေ​တာ​္ျ​မတ္ဘု​ရား​၏ တန္ခု​ိး​အာ​နိ​သ​င​္ေ​တာ​္ျ​ဖ​င​့္ ယုံ​ၾ​ကည္မႈ၊ ပါရမီ​ေက်း​ဇူး​ေ​တာ​္ႏွ​င​့္ ေ​မ​တၱာ​က​႐ု​ဏာ​ကု​ိ အေ​ျ​ခ​ခံ​ကာ ရွင္သန္လ​န​္း​ဆ​န​္းလ်က္ရွိ​သ​ည​္။ တစ္ခ်ိန္တ​ည​္း​မွာ​ပ​င​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​သ​ည​္ လူပု​ဂၢ​ဳိလ္မ်ား ပါ​၀င္လ်​က​္ အဆ​င​့္​ဆ​င​့္ ဖြဲ​႕​စ​ည​္း​ထား​ေ​သာ အင္အား​စု ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ဘာသာ​၀င္အား​လုံး​တု​ိ​႔​၏ တ​ည​္​ၿ​ငိမ္စြာ ရွင္သန္ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳးေ​ရး​အတြ​က​္ ဥ​ပေ​ဒ​လု​ိ​အပ္သ​ည​္။

       ဥ​ပေ​ဒသ​ည​္ လူ​အမ်ား​စု​တု​ိး​တ​က​္ေ​ရး​ကု​ိ ရည္ရြယ္သ​ည​္။ ႏုိင္ငံ​တစ္စု၊ သု​ိ​႔​မ​ဟု​တ​္ အုပ္စု​တစ္စု​၏ ၿ​ငိ​မ​္းခ်​မ​္း​မႈ​ႏွ​င​့္ ညီ​ညြတ္မႈ​အတြ​က​္ ဥ​ပေ​ဒ လု​ိ​အပ္သ​ည​္။ ဥ​ပေ​ဒသ​ည​္ လူ​႕​အေ​ျ​ခ​ခံ လြတ္လပ္ခြ​င​့္​ကု​ိ သုတ္သင္ပယ္ရွား​ျ​ခ​င​္း​မျ​ပဳ​ပါ။ အေ​ျ​ခ​ခံ​လြတ္လပ္ခြ​င​့္​ကု​ိျ​ပ​ည​့္​၀​စြာ က်​င​့္ႏုိင္ရ​န​္ လု​ိ​အပ​္ေ​သာ အေ​ျ​ခ​အေ​နမ်ား​ကု​ိ ဥ​ပေ​ဒ​က ဖန္တီး​ေ​ပး​သ​ည​္။ ဥ​ပေ​ဒ​မ​ရွိ​ေ​သာ​အခါ စစ္မွ​န​္ေ​သာ လြတ္လပ္ခြ​င​့္​လ​ည​္း မ​ရွိႏ​ုိင္ပါ။ ႐ႈ​ပ​္ေ​ထြး​ေ​ပြ​လီ မႈ​ႏွ​င​့္ မ​င​္း​မဲ့​စ​႐ု​ိက္သာ​ရွိႏ​ုိင္သ​ည​္။ ဥ​ပေ​ဒ​ဆု​ိ​သည္မွာ လူ​႕​အေ​ျ​ခ​ခံ လြတ္လပ္ခြ​င​့္မ်ား​ကု​ိ အတ​ည​္ျ​ပဳ​ေ​ထာက္ခံ​သ​ည​္။ ကာ​ကြ​ယ​္ေ​စာ​င​့္ေ​ရွာက္သ​ည​္။ ဥ​ပေ​ဒ​မ​ရွိလွ်​င​္ အာဏာ​ရွင္ဆ​န​္ေ​သာ ႏွိပ္ကြယ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ​သာ ျ​ဖစ္ထြ​န​္း​သ​ည​္။ ခ​ရစ္ယာန္အေ​တြ​႕​အျ​မ​င​္​၌ ဥ​ပေ​ဒ​ဆု​ိ​သည္မွာ ဧ​၀ံ​ဂ​လီ​တရား​ေ​တာ​္ ၏ အေ​ျ​ခ​ခံ​နိ​ယာ​မ​တ​ည​္း​ဟူ​ေ​သာ က​႐ု​ဏာ​ေ​မ​တၱ တရား​ေ​တာ​္​ကု​ိ လ​က​္ေ​တြ​႕ေ​ဖာ​္ေ​ဆာင္ရ​မ​ည​္။

(New Code for Canon Law)

အသင်းတော်​ဓမ္မ​နည်း ကာ​နွန် ဥပဒေ​သစ်

   ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ ဥ​ပေ​ဒျ​ပ​ဠာ​န​္းခ်က္မ်ား​ကု​ိ စု​စ​ည​္းလ်​က​္ ကာႏ​ြ​န​္​ဥ​ပေ​ဒ​ဟု​ေ​ခ​ၚ​တြင္ခဲ့​သ​ည​္။ ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္ တည္စ​က​ပ​င​္ စ​ည​္း​က​မ​္း​ဥ​ပေ​ဒ​တည္ရွိ​ခဲ့​ေ​ၾ​ကာ​င​္း အေ​ထာက္အ​ထားမ်ား​ကု​ိ ဓ​မ​ၼ​သစ္က်​မ​္းမ်ား​၌ေ​တြ​႕​ရွိ​ရသ​ည​္။ေ​ခတ္အ​စဥ္အ​ဆ​က​္ ရွင္သန္ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳး​ခဲ့​ေ​သာ ကက္သ​လစ္သ​င​္းေ​တာ​္​သ​ည​္ ဥ​ပေ​ဒ​အရာ​၌​လ​ည​္း က​ၽြ​မ​္းက်င္ရ​င​့္က်က္ခဲ့​သ​ည​္။ ခ​ရစ္မ်ား​အတြ​က​္ အလြန္အေ​ရး​ပါ​ေ​သာ အေ​ျ​ခ​ခံ​ဥ​ပေ​ဒ​ကု​ိ ေ​ရာ​မ​ဥ​ပေ​ဒ၊ ဂ်ာ​မန​္​ဥ​ပေ​ဒႏ​ွ​င​့္ အျ​ခား​ေ​သာ ဥ​ပေ​ဒက်​င​့္​ထုံးမ်ား​ကု​ိ မွီ​ျ​င​မ​္းလ်​က​္ျ​ပ​ဠာ​န​္း​ခဲ့​သ​ည​္။ အခါ​အား​ေလ်ာ​္​စြာ စီ​ရင္က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ေ​သာ ေ​ကာင္စီ​ညီ​လာ​ခံမ်ား​က လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း၊ သာသနာ​ပု​ိ​င​္ ပုပ္ရ​ဟ​န​္း​မ​င​္း​ႀ​ကီးမ်ား​က လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း၊ လု​ိ​အပ​္ေ​သာ ဥ​ပေ​ဒျ​ပ​ဌာန​္း ခ်က္မ်ား​ကု​ိ တရား​၀​င​္ေ​ၾ​ကညာ​ခဲ့​သ​ည​္။ ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ အေ​ျ​ခ​ခံ​ဥ​ပေ​ဒ​ကု​ိ က​ၽြ​မ​္းက်င္သူ​ေျ​မာ​က​္ျ​မား​စြာ​တု​ိ​႔​က စု​ေ​ဆာ​င​္းျ​ပဳ​စု​ရ​န​္ ႀ​ကိ​ဳး​စား​အား​ထုတ္ခဲ့​ၾ​က​သ​ည​္။ သု​ိ​႔ေ​သာ​္ တရား​၀​င​္ျ​ပ​ဠာ​န​္း​ထား​ေ​သာ ဥ​ပေ​ဒ​အခ်က္အ​လက္မ်ား​မွာ အလြန္မ်ား​ျ​ပား​ၿ​ပီး စု​စ​ည​္း​ရ​န​္ ခက္ခဲ​ခဲ့​သ​ည​္။ ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ပထမ​ဆုံး​ေ​သာ ကက္သ​လ​စ​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကာႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ ဥ​ပေ​ဒက်​မ​္း​ကု​ိ ပုပ္ရ​ဟ​န​္း​မ​င​္း​ႀ​ကီး ဘယ္နယ္ဒ​စ​္-၁​၅ 15 (Pope Benedict XV) က ၁​၉​၁​၇-ခုႏ​ွစ္တြ​င​္ အတ​ည​္ျ​ပဳ​ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ခဲ့​သ​ည​္။ (အစဥ္အ​လာ​အား​ျ​ဖ​င​့္ ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကာႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ ဥ​ပေ​ဒက်​မ​္း​ကု​ိ လက္တင္ဘာ​သာ​ျ​ဖ​င​့္​သာ တရား​၀​င​္ ျ​ပ​႒ာ​န​္း​သ​ည​္။ ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေ​လ့​လာ​မွတ္သား​ရ​န​္ အခက္အ​ခဲ​ရွိ​ခဲ့​သ​ည​္။ ၁​၉​၈​၃-ခုႏ​ွစ္တြင္အ​တ​ည​္ျ​ပဳ​ေ​သာ ကက္သ​လ​စ​္ အသ​င​္းေ​တာ​္ ကာႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ​ဥ​ပေ​ဒက်​မ​္း​ကု​ိ​မူ သက္ဆု​ိင္ရာ သာသနာ​ပု​ိင္ဆ​ရာ​ေ​တာ​္မ်ား ညီလာခံ​တု​႔ိ​က ၾ​ကပ္မ​တ​္​၍ တု​ိ​င​္း​ရ​င​္း​သား ဘာသာ​စ​ကားမ်ား​သု​ိ​႔ ဘာသာ​ျ​ပန္ဆို​ခြ​င​့္​ရွိ​သ​ည​္။ သု​ိ​႔ေ​သာ​္ တရား​႐ုံး​၌​မူ လက္တင္က်​မ​္း​ကု​ိ​သာ တရား​၀င္လက္ခံ​သ​ည​္။)
ဒုတိယ က​မ​ၻာ​စ⁠စ​္​ၿ​ပီး​ဆုံး​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က​္ ကာႏ​ြန္ဓ​မ​ၼ​န​ည​္း အေ​ျ​ခ​ခံ​ဥ​ပေ​ဒ​ကု​ိ မ်​က​္ေ​မွာ​က​္ေ​ခ​တ​္ႏွ​င​့္ လု​ိ​က​္ေလ်ာ​ညီ​ေ​ထြ​ရ​န​္ျ​ပန္လ​ည​္ေ​ရး​ဆြဲ သ​င​့္ေ​ၾ​ကာ​င​္း အားလုံး​က သိ​ျ​မင္ခံ​စား​ခဲ့​ၾ​က​သ​ည​္။ အသ​င​္းေ​တာ​္​၏ အေ​ျ​ခ​ခံ​ဥ​ပေ​ဒ​ကု​ိ ျ​ပင္ဆ​င​္ေ​ရး​ဆြဲ​ရ​န​္ လု​ိ​အပ္ရျ​ခ​င​္း​အေ​ၾ​ကာ​င​္း တစ္ရပ္မွာ ၁​၉​၁​၇-ခုႏ​ွ​စ​္ ကာႏ​ြ​န​္(အေ​ျ​ခ​ခံ) ဥ​ပေ​ဒက်​မ​္း​၏ ေ​နာက္ခံ အေ​တြး​အျ​မင္ပ​င​္ ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ထု​ိ​စဥ္က အသ​င​္းေ​တာ​္​ကု​ိ အဖြဲ​႕​အစ​ည​္း ယႏ​ၲ​ရား တစ္ခု​အျ​ဖ​စ​္ ခံ​ယူက်​င​့္​သုံး​ခဲ့ ၾ​က​သ​ည​္။ေ​နာက္ပု​ိ​င​္းႏွစ္မ်ား​တြ​င​္ ဗာ​တီ​က​န​္​ၿ​မိ​ဳ​႕ေ​တာ​္​မွ ဥ​ပေ​ဒ​ပုဒ္မ​အခ်ဳ​ိ​႕​တု​ိ​႔​ကု​ိျ​ပင္ဆ​င​္ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ခဲ့​သ​ည​္။ ပုပ္ရ​ဟ​န​္း​မ​င​္း​ႀ​ကီး (Pope Benedict XX111) ဂ​ၽြ​န​္-၂​၃ လက္ထက္တြ​င​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​ကု​ိ ဆ​န​္း​သ​စ​္ျ​ပဳ​ျ​ပင္ရ​န​္ ဒုတိယ​ဗာ​တီ​ကန္ညီ​လာ​ခံ​ကု​ိ ဆ​င​့္ေ​ခ​ၚ​ခဲ့​သ​ည​္။ တစ္ခ်ိန္တ​ည​္း​မွာ​ပ​င​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​ကု​ိ ဆ​န​္းး​သ​စ​္ျ​ပဳ​ျ​ပင္ရာ​၌ ကာႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ ဥ​ပေ​ဒ​မွ​စ​၍ ျ​ပင္ဆ​င​္ေ​ရး​ဆြဲ​ရ​န​္ လု​ိ​အပ္မည္ကု​ိ ပုပ္ရ​ဟ​န​္း​မ​င​္း​က ႀ​ကိ​ဳ​တင္ခံ​ယူခဲ့​သ​ည​္။ ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ကာႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ​ဥ​ပေ​ဒျ​ပင္ဆ​င​္ေ​ရး​ဆြဲ​ေ​ရး ေ​ကာ​္​မ​ရွ​င​္ တစ္ရပ္ကု​ိ ဖြဲ​႕​စ​ည​္း​ကာ တာ​၀​န​္ေ​ပး​အပ​္ ခဲ့​သ​ည​္။ ထု​ိေ​ကာ​္​မ​ရွင္က ဒုတိယ​ဗာ​တီ​ကန္ညီ​လာ​ခံ ၿ​ပီး​ဆုံး​သြား​ေ​သာ​အခါ ၁​၉​၆​၅-ခုႏ​ွစ္မွ​စ​၍ အရွိန္အ​ဟု​န​္ျ​မွ​င​့္​တ​င​္ ေ​ဆာင္ရြက္ခဲ့​သ​ည​္။
အလြ​န​္​႐ႈ​ပ​္ေ​ထြး​ခက္ခဲ​ေ​သာ လု​ုပ္င​န​္း​ကု​ိုျ​ပင္ဆ​င​္ေ​ရး​ဆြဲ​ေ​ရး ေ​ကာ​္​မ​ရွင္က ဇြဲ​၀ိ​ရိ​ယျ​ဖ​င​့္ ညိုႏ​ႈ​န​္းေ​ရး​ဆြဲ​ခဲ့​သ​ည​္။ ကႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ​ဥ​ပေ​ဒ​သစ္ကု​ိ ဒုတိယ​ဗာ​တီ​ကန္ညီ​လာ​ခံ​၏ မူ​၀ါ​ဒႏ​ွ​င​့္​အညီ ေ​ရး​ဆြဲ​ခဲ့​သ​ည​္။ ကက္သ​လစ္အ​သ​င​္းေ​တာ​္​၏ ကႏ​ြန္ကု​ိ​ဓ​ဥ​ပေ​ဒ​သစ္ကု​ိ ၁​၉​၈​၃ ခုႏ​ွ​စ​္၊ ဇန္န​၀ါ​ရီ​လ ၂​၅ ရ​က​္ေ​န​႔​တြ​င​္ ပုပ္ရ​ဟ​န​္း​မ​င​္း​ဂ​ၽြ​န​္ေ​ပါ​လ​္-၂ က တရား​၀​င​္ အတ​ည​္ျ​ပဳ​ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ခဲ့​သ​ည​္။

Influence of Vatican 11

ဒုတိယဗာတီကန​္ ညီလာခံ​ႀ​ကီး​၏ ဩဇာ​သ​က​္ေ​ရာက္မႈ

            ဒုတိယ​ဗာ​တီ​ကန္ညီ​လာ​ခံ​သ​ည​္ ကက္သ​လ​စ​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​အတြ​င​္း လြဲ​မွား​တိ​မ​္းေ​စာ​င​္းေ​နေသာ တရား​ဝ​င​္ ဥ​ပေ​ဒမ်ား၊ ရ​ဟ​န​္း​သိ​က​ၡာ​ေ​တာ​္မ်ား ေ​အာ​င​္ျ​မင္မႈမ်ား အစ​ရွိ​သ​ည​့္ အေ​ၾ​ကာ​င​္း အခ်က္မ်ား​ကို ထိ​န​္း​သိ​မ​္းေျ​ပာ​င​္း​လဲ​ရ​န​္ ႀ​ကိ​ဳး​စား​စြ​မ​္းေ​ဆာင္ခဲ့​သ​ည​္။ သမ​ၼာ​သ​စ​္​၏ လႈ​ံ​႔ေ​ဆာ​္​မႈ​သ​ည​္ အသ​င​္းေ​တာ​္​၏ စု​စ​ည​္း​မႈ​ကို သေ​ဘာ​ေ​ပါက္နား​လ​ည​္ေ​စ​ပါ​သ​ည​္။ အဖ​ခ​မ​ည​္းေ​တာ​္​၌ တစ္လုံး​တ​၀​တ​ည​္း​ရွိ​ျ​ခ​င​္း လူ​သား​အခ်​င​္းခ်​င​္း စု​စ​ည​္းျ​ခ​င​္း​ဟူ​ေ​သာ စ​ကၠ​ရ​မ​င​္း​တူး အသြ​င​္ေ​ဆာ​င​္ေ​သာ လ​က​ၡ​ဏာ​ကို ျ​ဖစ္ထြ​န​္းေ​စ​ပါ​သ​ည​္။

အဆ​င​့္​အတ​န​္း​များ​နှ​င​့္ လုပ်​င​န​္း​တာဝန်​များ​ကု​ိ နှီးနှော​ေ​ဆွး​နွေး​ျ​ခ​င​္း​မျ​ပု​မှီ အသ​င​္းေ​တာ​္​ကု​ိ အဖ​ဘုရား​ရှ​င​္​၏ လူ​မျု​ိး​စု​အျ​ဖ​စ​္ ဦးစွာ ပထမ​ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ခဲ့​သ​ည​္။ ဘာသာ​ဝင်​အားလုံး​တု​ိ​႔​က ေ​ယ​ဇူး​အရှ​င​္ျ​မတ္နှ​င​့္ တစ်​သား​တ​ည​္းျ​ဖစ်​လျ​က​္ ပ​ေ​ရာ​ဖ​က​္ေ​စ​တမန်​တာ​၀​န​္၊ ရ​ဟ​န​္း​တာ​၀န္နှ​င​့္ စီမံ​အုပ်ချုပ်​ခွ​င​့္​တာဝန်​တု​ိ​႔​ကု​ိ လ​က​္ေ​တွ​႕​ညီညာ ေ​ဆာင်​ရွက်ရ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ခဲ့​သ​ည​္။ တစ်​ချိန်​တ​ည​္း​မှာ​ပ​င​္ ခ​ရ​စ​္ေ​တာ​္ ေ​ယ​ဇူး​၏ အလု​ိေ​တာ​္ ဆ​န​ၵ​နွ​င​့္​အညီ ကက်​သ​လစ်​အသ​င​္းေ​တာ​္​အတွ​က​္​၌ လုပ်​င​န​္း​တာဝန်​အမျု​ိး​မျု​ိး​နှ​င​့္ သိ​က​ၡာ​ေ​တာ​္ အဆ​င​့္​ဆ​င​့္ ရှိ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကု​ိ သိမှတ်​ခဲ့​သ​ည​္။

ဘုရား​ရွ​င​္​၏ လူမ်ိ​ဳး​တ​ည​္း​ဟူ​ေ​သာ ကက္သ​လ​စ​္ အသ​င​္းေ​တာ​္ သာသနာ​၌ ဘာသာ​ဝ​င​္ အားလုံး​တို​႔​သ​ည​္ အခြ​င​့္​အေ​ရးမ်ား​ကို သာ​တူညီ​မ​ၽွ ခံစား​ခဲ့​ရေ​ၾ​ကာ​င​္း၊ လုပ္င​န​္း တာ​ဝန္မ်ား​ကို ေ​သြး​စ​ည​္း​ညီၫ​ြတ္စြာ မ​ၽွေ​ဝ​ထ​မ​္းေ​ဆာ​င​္ ရေ​ၾ​ကာ​င​္း ေ​လာ​ကီ​ေ​ရး​ရာမ်ား​၌ ရပ္တ​ည​္ လႈပ္ရွား​ျ​ခ​င​္း​သ​ည​္ ကက္သ​လ​စ​္ ခ​ရစ္ယာ​န​္ ဘာသာ​ဝ​င​္ လူပု​ဂၢ​ိဳလ္တို​႔​၏ အခ​န​္း က​႑ျ​ဖ​စ​္ေ​ၾ​ကာ​င​္း အမ်ိ​ဳး​သမီး​တို​႔​၏ အခြ​င​့္​အေ​ရး​တို​႔​ကို အသ​င​္းေ​တာ​္​မွ အသိ အမွ​တ​္ျ​ပဳ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း ကာႏ​ြန္ကို​ဓ ဥ​ပေ​ဒသ​စ​္​၌ ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​ေ​ပသ​ည​္။

ဧ​ဝံ​ေ​ဂ​လိ အမႈ​ေ​တာ​္​ကို ထ​မ​္းေ​ဆာင္ရာ​၌ ဘာသာ​ဝ​င​္ အားလုံး​တို​႔​က မီး​႐ႉ​း​တန​္ေ​ဆာ​င​္ အျ​ဖစ္လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း၊ တေ​ဆး​အျ​ဖ​စ​္ လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း လူ​႕ေ​လာ​က အလ​ယ​္​၌ သ​က​္ေ​သ​ခံ​ရပ္တ​ည​္ ရေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို အေ​လး​အန​က​္ေ​ဖာ​္ျ​ပသ​ည​္။ တို​င​္းႏိုင္ငံ အသီး​သီး​တို​႔​၏ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ထုံးစံ”ေ​လ့မ်ား​ကို အသ​င​္းေ​တာ​္​က ၾ​က​ည​္ၫိုေ​လး​စား​ေ​ၾ​ကာ​င​္း၊ အခ်ိ​ဳ​႕ေ​သာ တို​င​္းႏိုင္ငံမ်ား​၏ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ ထုံး​ဓေ​လ့​တို​႔​၌ ဧ​ဝံ​ေ​ဂ​လီ တရား​ေ​တာ​္​က ေပ်ာ​္ေ​မြ​႕​စြာ ကိ​န​္ေ​အာ​င​္း လ်က္ရွိ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း၊ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ အႏ​ု​ပ​ညာႏ​ွ​င​့္ စပ္လ်​ဥ​္း​၍ ကက္သ​လ​စ​္ ခ​ရစ္ယာန္ဝ​င​္ လူပု​ဂၢ​ိဳလ္မ်ား​က အဒိ​က​ပါ​ဝ​င​္ လု​ပ​္ေ​ဆာင္သ​င​့္ေ​ၾ​ကာ​င​္း စ​သည္တို​႔​ကို ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​သ​ည​္။

 

1599  Views
Previous: ဗာတီကန္ရုံးႏွင့္ ဂ်ပန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အၾကား ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိေနဆဲ
Next: UN, INGO ႏွင့္ပတ္သက္၍ ECC တြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆုိႏုိင္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကေျပာ