လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေသာ ကက္သလစ္သာသနာ့ေဆး႐ုံမ်ားကို လူသားမ်ားက ပိုၿပီးေတာင္းဆိုလာမႈျမင့္တင္လာ

010-s

အိုဟိုင္းအိုး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆
ကာဒီနယ္ေရမြန္ဘတ္က ကမ္ၻာ့လူသားမ်ားသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး႐ုံမ်ားကို အရင္ကထက္ ပုိၿပီးလိုအပ္လာၾကသည္ဟု အိုဟိုင္းအိုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ကထည့္ သြင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ေရမြန္က ““ကက္ သလစ္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လာ ေရာက္ကုသၾကေသာ လူနာမ်ား က လူ႔ဂုဏ္သိက္ၡာႏွင့္ လူ႔တန္ဖိုးမ်ားကို သက္ေသခံေနျခင္းကို ဘုရားမဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပိုၿပီး ဆာေလာင္တမ္းတေနၾကသည္”” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။
ကာဒီနယ္ေရမြန္က ““အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံဟာ လူ႔အသက္၏ ဂုဏ္ သိက္ၡာအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ တိုက္ခိုက္ရာ တြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ပိုမို ေတာင္းဆိုလာျခင္း၊ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္မ်ားကို ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ေသာဓေလ့ ႀကီးထြားေနျခင္း ႏွင့္ မိမိအတြက္အျမင့္ဆုံးေသာ အဆင္ေျပမႈႏွင့္ သာယာမႈတို႔ကို ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ လူ႕ခႏ္ၶာကိုယ္ကို အရာ၀တ္ၳဳတစ္ခုပမာ ႐ႈျမင္ ျခင္းမ်ားႀကီးထြားေနေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္”” ဟု ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး အရွင္သူျမတ္က ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသည္ ကက္ သလစ္သာသနာေတာ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္အေပၚ အၿမဲတမ္းခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး သေႏ္ၶတည္စမွစၿပီးေသဆုံးသည့္အထိ လူ႕ဘ၀ကို ႐ိုေသေလးစား ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးလွ်က္ရွိသည္”” ဟု မိန္႔ ၾကားေတာ္မူသည္။

သူက ““လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ အေျခခံအမွန္တရားမ်ား၊ လူ႔သဘာ၀ ပင္ကိုယ္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားက ခရစ္ေတာ္ဒုက္ၡစရိယာႏွင့္ ေသဆုံး ျခင္းေနာက္သို႔ လိုက္ရမည့္ေခၚ ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းထဲတြင္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ သည္ အလင္းေတာ္၏ မီးျပတိုက္၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏အလင္းေတာ္ အျဖစ္တည္ရွိေနသည္”” ဟု တိုက္ တြန္းေပးေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အရွင္သူျမတ္ က ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သည္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို အေျခ ခံၿပီး လူနာမ်ားကို ကုသေပးေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁) ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းအေပၚ ေလး နက္ေသာ နားလည္ျခင္းအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း၊ လူနာမ်ားကို ကုသၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ အသိ တရားအေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း ထက္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ မိမိ၏ သြန္သင္ခ်က္ကို ခ်စ္ခင္ျခင္း အေပၚမူတည္ျခင္း (၂) ကက္သ လစ္သာသနာေတာ္၏သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ လူ မမာမ်ားကို ကုသျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ ကင္းေစျခင္းထဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေပးေနျခင္း (၃) ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ လူနာမ်ားအေပၚထား ရွိေသာစိတ္ဓါတ္ကို အတုယူၿပီး ကုသျပဳစုရျခင္း (၄) လူပုဂ္ၢိဳလ္ တစ္ခုလုံးကို အသင္းေတာ္က နား လည္လက္ခံထားသည့္အတိုင္း ခႏ္ၶာကိုယ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းထက္ ၀ိညာဥ္ ေရးေကာင္းစားေရးကိုပါ ထည့္သြင္းရျခင္း (၅) ဘာသာတရား၏ က်င့္၀တ္ကို ေဆးကုသျခင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ အေပးအယူမလုပ္ဘဲ လူနာကို ကုသျပဳစုရျခင္း (၆) ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ က်န္းမာေရးကုသျခင္းကို အမဲစက္ထင္က်န္ေစမည့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ (၇) အမ်ားျပည္သူ ၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈကို ဦးတည္ ေသာက်င့္၀တ္မ်ားျဖစ္ေသာ သာသနာေတာ္၏ လူသားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး ကုသေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္”” ဟု အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

418  Views
Previous: ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံမႈကိုထူေထာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို တရား၀င္အဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ၿပီ
Next: သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းမွ သာသနာျပဳျခင္းသို႔