၀ါတြင္းကာလ၌ ဓမၼပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔

ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာႀကီး (၄) ခုရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဂ်ဴးဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္  အစၥလာမ္ဘာသာ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဤဘာသာႀကီး (၄) ခုအျပင္ အာရွတိုက္တြင္မူ ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း တည္ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ဆိုရေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာႀကီး (၅) ခုရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဤဘာသာႀကီး (၅) ခုထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲမွာေတာင္  ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာထဲတြင္သာ ပါရမီ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ကို အသုံးျပဳေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရ မည္ျဖစ္ေပသည္။ တျခားဘာသာမ်ားတြင္ ပါရမီဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ေတြ႕ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္ထဲတြင္ theological virtues ဓမၼပါရမီ (သုံးပါး) ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ မရွိလွ်င္မျဖစ္ေသာ ေသြးကဲ့သို႔ပင္ ဤဓမၼပါရမီ (သုံးပါး) တို႔သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏ဘ၀ထဲတြင္ မရွိလွ်င္မျဖစ္ေသာ  က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလူးက အတိအလင္း သြန္သင္ထားေတာ္မူခ့ဲသည္ (ေရာမ ၅း၁-၅၊ ၁ေကာ္ရင့္ ၁း၁၃)။

ပါရမီဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းဟု ဆိုရသည္။ တခ်ဳိ႕က ဘုရားကိုသာရွိခိုးၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ အပ်င္းထူၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ ဘုရားကိုသာ ရွိခိုးလိုျခင္းသည္  အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္မဟုတ္ဘဲ တဖက္စြန္းေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တဖန္လူတခ်ဳိ႕ကမူ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို မျပဳလုပ္လိုဘဲ ဒုစ႐ိုက္ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ထို႔သို႔ ဒုစ႐ိုက္ ကိုသာ  ျပဳလုပ္ေနျခင္း သည္လည္း အလယ္ အလတ္လမ္း စဥ္မဟုတ္ဘဲ  တဖက္စြန္းေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ျပန္သည္။ ပါရမီ ဟူေသာ အသက္တာသည္ ဘုရားလည္း ရွိခိုး၊ အလုပ္လည္း လုပ္ျခင္းဟူေသာ  လုပ္ရပ္ မ်ားကို မွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ပါရမီမဟုတ္ေပ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ရက္ေပါင္း (၄၀) ၀ါတြင္းကာလထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး  ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာပါစကားပြဲေတာ္ကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၀ါတြင္းကာလကို အဆုံး သတ္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤ၀ါတြင္းကာလသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘ၀သက္တာ ေနပုံထိုင္ပုံတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၏တရားေတာ္အတိုင္း  ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိျခင္းအား ဆန္းစစ္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ယုံၾကည္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို မိမိတို႔ ဘ၀ထဲတြင္ ထိေတြ႕ခံစားၾက ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းက မိမိယုံ ၾကည္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျမတ္ကို မိမိဘ၀ထဲ၌ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ႀကံဳျခင္းမ်ဳိး မရွိၾက ေသးေပ။

တခ်ဳိ႕ေသာမိတ္ေဆြမ်ားက “ငါ့ဘ၀က ေျခာက္ေသြ႕သလိုခံစားတယ္။  ငါသိပ္မေပ်ာ္ဘူး”” စသည့္စကားမ်ား ေျပာဆိုၾကသည္ကို ၾကားဖူးမိသည္။ ထိုသုိ႔ခံစားျခင္းသည္ သင့္ဘ၀ထဲ၌ ဓမၼပါရမီ ကုန္ခန္းစျပဳလာေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ဓမၼပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ တရားေတာ္အတိုင္း  က်င့္ႀကံျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ ျဖင့္ မျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္  မိမိယုံၾကည္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျမတ္ကို မိမိဘ၀ ထဲ၌  နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ထိေတြ႕ျခင္းမ်ဳိး မရွိၾက ေသးသည့္  အေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ေပ သည္။ ဓမၼပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔က တျခားသူမ်ားအေပၚ၌ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိယုံၾကည္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျမတ္ကို မိမိဘ၀ထဲ၌ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ေတြ႕ႀကံဳေစေသာ ပါရမီမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အထူးတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဓမၼပါရမီက်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၀ါတြင္းကာလအတြင္း ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေကၽြးေမြးကူညီလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဖ်ားနာေနသူမ်ားကို ၾကည့္ ရႈျပဳစုျခင္း၊ မိမိအား ေငြေပးရန္ ရွိေသာ အေႂကြး သမားမ်ားအား အတိုးေလွ်ာ့ခ် ေပးျခင္းႏွင့္ အေႂကြးေလွ်ာ့ ခ်ေပးျခင္း၊ ဘုရား ေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မိမိဘ၀ကို ဆန္းစစ္ၿပီးျပဳျပင္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္း ျခင္းႏွင့္  မေကာင္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ျခင္းစေသာ ဓမၼပါရမီမ်ားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကပါစို႔လား။

✍️ အယ္ဒီတာ

198  Views
Previous: ဟားခါးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ ရရွိ
Next: ပါလက္စတိုင္းအစိုးရက ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမထဲတြင္ ထည့္ႏိုင္ေရး ဗာတီကန္အစိုးရအား အကူအညီေတာင္းခံ