ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅၊ CNA
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူ ျမတ္သည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ဗာတီကန္နန္းေတာ္ရွိ အရာရွိ၀န္ ထမ္းမ်ား၏  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ကာႏြန္ဥပေဒကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔က ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အရွင္သူျမတ္က““သင္၏ တာ၀န္မွထြက္ခြာျခင္းကို သင္ယူပါ” ဟု အမည္ရေသာညႊန္ၾကားခ်က္ထဲတြင္  ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏၀န္ထမ္းမ်ား (ဗာတီကန္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ကာဒီနယ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၊  ဗာတီကန္ သံတမန္မ်ား) ႏွင့္ တကမ္ၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္တာ၀န္မွ  အနားယူခြင့္ ျပဳပါဟူေသာစာကို ရဟန္းမင္းႀကီးထံ တင္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းမင္းႀကီးက သူတို႔၏တင္ျပစာအား အတည္ျပဳေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္တာ၀န္  ထမ္းေဆာင္ေစခြင့္ရွိသည္”” ဟု ေရးသား ထားေတာ္မူသည္။

ဤညႊန္ၾကားစာ မထြက္ခင္အထိ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ကာႏြန္ ဥပေဒက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား  (ဗာတီကန္နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ကာဒီနယ္မ်ား၊ ဆရာ ေတာ္မ်ား၊ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၊ ဗာတီကန္ သံတမန္မ်ား) ႏွင့္ တကမ္ၻာလုံးရွိ  ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ လွ်င္ တာ၀န္မွ အနားယူ ခြင့္ျပဳပါဟူေသာစာကို ရဟန္းမင္းႀကီးထံတင္ၾကရၿပီး အၿငိမ္းစားယူၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားသည္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ ျပည့္ၾကေသာ ဗာတီကန္သံတမန္တခ်ဳိ႕မ်ားကိုမူ  ခ်က္ခ်င္း အၿငိမ္း စားယူခြင့္မျပဳဘဲ အသက္ (၈၀) ႏွစ္ အထိ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ဟုသိရွိရသည္။

အရွင္သူျမတ္က ““သင္၏ တာ၀န္ မွ ထြက္ခြာျခင္းကိုသင္ယူပါ”” ဟု အမည္ ရေသာၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ထဲတြင္မူ  ““ရက္ ေရာေသာ တာ၀န္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္  တကမ္ၻာလုံးရွိဆရာပိုင္သာသနာမ်ားစြာ  သို႔မဟုတ္ ဗာတီကန္နန္းေတာထဲတြင္  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏  အေတြ႕အႀကံဳတို႔ေၾကာင့္ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္  အသစ္သည္ ထြက္ေပၚရေသာအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူသည္။

၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက  စပ္ကူးမပ္ကူးကာလျဖစ္ အနားယူခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အနားယူျခင္းကို  လိုလိုလားလား လက္ခံႏိုင္ေသာအတြင္းရွိ  စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ရွိထားရန္လိုအပ္ၿပီး  အနားယူသြားသူသည္ မိမိ၏တာ၀န္မ်ား ၿပီးဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီ မိမိ၏အၿငိမ္းစားဘ၀ထဲမွာလည္း  ဆက္လက္သာသနာျပဳေနရန္  မိမိ၏အတြင္းစိတ္ကို ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္””  ဟု တိုက္တြန္း ထားေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ဗာတီကန္ နန္းေတာ္ထဲတြင္  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး  အသက္ (၇၅) ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ  ဆရာေတာ္မ်ား၏တာ၀န္ကို ဘာေၾကာင့္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားပါသနည္းဟူေသာ  အေၾကာင္းရင္းကို ဥပမာျဖင့္လည္းေဖာ္ျပေပးထားေတာ္မူသည္။

ရဟန္း မင္းႀကီးက ၄င္းအေၾကာင္း ရင္းမ်ားထဲတြင္  အေရးႀကီးေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ ၿပီးေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၏အေရး ႀကီးျခင္း၊ ဗာတီကန္နန္းေတာ္ အတြင္းရွိ  စပ္ကူးမပ္ကူးကာလတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္ကေန ခ်မွတ္လာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းသစ္မ်ား  သို႔မဟုတ္ၫႊန္ၾကား ခ်က္သစ္မ်ားကို အသုံးျပဳတဲ့ေနရာလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ရွင္းျပေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး၊ ““တက္ႂကြေသာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ျခင္းမွ အၿငိမ္းစား ဘ၀သို႔ေရာက္ ရွိျခင္း အေျပာင္း အလဲသည္ မိမိတို႔၏ အတြင္းစိတ္ကို ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ မိမိ၏အာဏာလြန္ခ်င္ေသာ စိတ္ကို ခၽြတ္ခြာျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားသူမ်ားအေပၚမွာ မီွခိုလိုစိတ္ကို ခၽြတ္ခြာရန္ လိုအပ္လာသည္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္  နာက်င္မႈ ႏွင့္ပဋိပက္ၡတို႔အစား မိမိဘ၀၏  အေျပာင္းအလဲ ခ်ဳိ႕အေကြ႕အား ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး  မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းတို႔ကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္”” ဟု အရွင္သူျမတ္က တိုက္တြန္းေတာ္မူသည္။  ““အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးကေတာ့ အနားယူသြားရေသာ ဘ၀သစ္ကို ျပန္လည္ စတင္ရခ်ိန္တြင္ ၿခဳိးၿခံေခၽြ တာရျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေနထိုင္ရျခင္း၊  ဆုေတာင္း ရျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ  သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း  လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မွတ္ထားရ မည့္အခ်က္တစ္ခုကား၊  ဆုေတာင္းေမတ္ၱာ ဆိုျခင္းသည္ အၿငိမ္းစား ဘ၀ကို မည္ကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္း ရမည္ဟူေသာ  နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိေစ မည္ျဖစ္သည္”” ဟု  ရ ဟန္းမင္းႀကီးက ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။  ရဟန္း မင္းႀကီးက ““တဖက္တြင္လည္း  ဆရာေတာ္ ၏ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ၿပီးၿပီး အနားယူခြင့္ တင္ျပစာကို ရဟန္း မင္းႀကီးက လက္မခံခဲ့လွ်င္လည္း ၄င္းဆရာေတာ္သည္ သူ၏တာ၀န္မ်ားကို ပိုမိုၾကာရွည္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္  သူ၏ပုဂ္ၢလလိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို  ရက္ေရာစြာ စြန္႔လႊတ္ရန္လိုအပ္သည္။  သို႔ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ႔အား  ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းကိုလည္း အထူးမ်က္ႏွာသာအခြင့္အေရးအျဖစ္  မ႐ႈျမင္ဘဲ ၄င္းဆရာေတာ္၏  သာသနာအေပၚ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း အျဖစ္ လက္ခံရမည္”” ဟုလည္း သတိေပး ထားေတာ္မူ သည္။  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ေသာ ဆရာေတာ္အား အၿငိမ္းစားမယူခိုင္းဘဲ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းသည္ အသင္း ေတာ္၏  လိုအပ္ခ်က္ အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ သည္”” ဟုလည္း အက်င့္တ၀င့္  ရွင္းျပေရးထားေတာ္မူသည္။
ကုန္ဇမႈန္း

482  Views
Previous: ပါလက္စတိုင္းအစိုးရက ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမထဲတြင္ ထည့္ႏိုင္ေရး ဗာတီကန္အစိုးရအား အကူအညီေတာင္းခံ
Next: လုဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္ သခင္မ (ေမရီ) က မသန္စြမ္းေသာ သီလရွင္ ဘဲနေဒးေတ မိုရီအုိဟာ၏ေရာဂါကိုေပ်ာက္ကင္းေစ