၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္လူဦးေရ သိန္းေပါင္း ၁၄၀ (၁၄၂၄၉၀၀၀) တိုးတက္လာ

 

ဗာတီကန္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Zenit

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ဗဟုိဌာနျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးဆိုင္ရာ စာရင္းအင္း ဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအစီရင္ခံစာ၌ တကမၻာလုံးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူဦးေရ (၁၄ သန္း) ေက်ာ္ တိုးတက္လာသည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။

၄င္းတိုးလာေသာကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူဦးေရမွာ (၁၄.၂၄၀.၀၀၀) တစ္ရာေလးဆယ္ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းကိုးေထာင္ ဦးေရျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့လူဦးေရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၇.၄၅၅.၆၃၇.၀၀၀) ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တိုးလာေသာ လူဦးေရမွာ အာရွတိုက္တြင္ (၄၉.၇၆၇.၀၀၀)၊ အာဖရိကတိုက္တြင္ (၄၂.၈၉၈.၀၀၀)၊ အာေမရိက တိုက္တြင္ (၈.၅၁၉.၀၀၀)၊ ဥေရာပတိုက္တြင္ (၁.၃၀၇.၀၀၀) ႏွင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၈၅၇.၀၀၀) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူဦးေရသည္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၁.၃၁၃.၃၀၈.၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေလသည္။ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူဦးေရသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ (၁၇.၆%) ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တိုးလာေသာ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူဦးေရမွာ အာရွတိုက္တြင္ (၁.၉၅၆.၀၀၀)၊ အာဖရိကတိုက္တြင္ (၆.၂၆၅.၀၀၀)၊ အာေမရိကတိုက္တြင္ (၆.၀၂၃.၀၀၀) ႏွင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၂၅၄.၀၀၀) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ လူဦးေရမွာ (-၂၄၀.၀၀၀) ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

(က) ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ား
———————————————————–

တကမၻာလုံးတြက္ ကမၻာ့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၅၃၅၃)၊ ရဟန္းစုစုေပါင္း (၄၁၄၉၆၉)၊ ရာသက္ပန္ဦးပဥင္းႀကီးမ်ားမွာ (၄၆၃၁၂) ပါး၊ သီလရွင္စုစုေပါင္းမွာ (၆၅၈၄၄၅) ပါး၊ ဓမၼဆရာစုစုေပါင္းမွာ (၃.၀၈၆.၂၈၉)၊ သာမန္ဘာသာ၀င္သာသနာျပဳသူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၃၅၄.၇၄၃) ရွိသည္။

အထက္ပါ ကမၻာ့ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္လူဦးေရအရ၊ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ ရဟန္းတစ္ပါးလွ်င္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ (၁၄၃၃၆) ကို တာ၀န္ယူေနရသည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္။

တကမၻာလုံးကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္၌ စာသင္ေနၾကေသာ ကိုရင္ဦးေရမွာ (၁၁၆.၁၆၀) ျဖစ္ၿပီး ရဟန္း ျဖစ္သင္ေက်ာင္းငယ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္းမွာ (၁၀၁.၆၁၆) ျဖစ္သည္။

(ခ) ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ပညာေရးက႑
————————————————————–

တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ (၂၁၇၂၆၁) ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားဦးေရစုစုေပါင္း (၆၂.၃၉၄.၈၄၁) ရွိၾကသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္း (၇၂၈၂၆) ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၇၃၁၃၃၇၀) ဦး၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၉၆၅၇၃) ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၃၅.၁၂၅.၁၂၄) ဦး၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္း (၄၇၈၆၂)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၁၉၉၅၆၃၄၇) ဦးတို႔ ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၂၅၀၉၄၅၇) ႏွင့္ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၃၀၄၉၅၄၈) ဦးတို႔ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

(ဂ) ကက္သလစ္အသင္းေတာ္လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑
———————————————————–

တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး႐ုံစုစုေပါင္းမွာ (၅၂၈၇) ခု၊ ေဆးခန္းေပါင္း (၁၅၉၃၇) ခု၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေပါင္း (၁၅၇၂၂) ခု၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္းေပါင္း (၉၅၅၂) ခု၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေသာေနရာ (၁၃၈၉၇) ခု၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ ထူေထာင္ေသာ ေက်ာင္းေပါင္း (၃၅၀၆) ခုႏွင့္ တျခားအသင္းအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၃၅၇၄၆) ခုတို႔ကို လုပ္ကိုင္ၿပီး လူသားမ်ားကို အေစခံေနပါသည္။ ၀၀၈ ကုန္ဇမႈန္း

862  Views
Previous: ရဟန္းမင္းအမတ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ေမာင္ေမာင္အား ရဟန္းမင္းႀကီး၏တရားေဟာအမႈေတာ္ေဆာင္ မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေတာ္မူ
Next: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီ