ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေသဒါဏ္ေပးျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ

ဗာတီကန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ေသဒါဏ္ေပးျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိုက္သည္။ ဤကဲ့သို႔ မျပင္ဆင္ခင္အထိ၊ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒ၌၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဳးလြန္ သူအား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ေသဒါဏ္ကို ေပးျခင္းသည္ တရား၀င္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္ဟု ေခတ္အဆက္ ဆက္က သြန္သင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းေခတ္အဆက္ဆက္က သြန္သင္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေသဒါဏ္ ေပးျခင္းသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္မႈပင္ ျဖစ္ေစ၊ ေသဒါဏ္ေပးျခင္းကို ခြင့္မျပဳ၊ လက္မခံေၾကာင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ““ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒစာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္အမွတ္စဥ္ (၂၂၆၇) တြင္ ေရးသားေသာ ““ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဳးလြန္ သူအား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ေသဒါဏ္ကို ေပးျခင္းသည္ တရား၀င္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္”” ဟူေသာ စာပိုဒ္အား ““ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဳးလြန္ သူအား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ေသဒါဏ္ကို ေပးျခင္းသည္ ခြင့္မျပဳေသာ၊ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္”” ဟု ျပင္ဆင္ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ေတာ္မူလိုက္သည့္အျပင္ ““ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဳးလြန္ သူအား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ေသဒါဏ္ကို ေပးျခင္းသည္ တရား၀င္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္”” ဟု ပါရွိေသာ စာအုပ္ မ်ားတြင္လည္း ““ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ ၄င္းျပစ္မႈကိုက်ဳးလြန္ သူအား အျပစ္ဒါဏ္အျဖစ္ ေသဒါဏ္ကို ေပးျခင္းသည္ ခြင့္မျပဳေသာ၊ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္”” ျပင္ဆင္ ထုတ္ေ၀ၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ““ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေသာ လူသားအား ေသဒါဏ္ေပးျခင္းသည္ ၄င္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္၏ဂုဏ္သိက္ၡာကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္လည္း အခ်ိန္မေရြး အက်င့္တရားေျပာင္းလဲလာႏိုင္ျခင္းကို ဖြင့္ေပးထားျခင္း၊ တိုးတက္ၿပီး ထိေရာက္လာေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဒါဏ္ေပးျခင္းကို ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ခြင့္မျပဳ၊ လက္မခံဟု ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္သည္”” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူလိုက္သည္။ ၀၀၈ ကုန္ဇမႈန္း

183  Views
Previous: ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏လက္ထပ္ျခင္း၌ ပဓာနျဖစ္ေသာ သစၥာတရားက ပကာသနျဖစ္ဟု ဆရာေတာ္ေစာေယာဟန္က မိန္႔ၾကား
Next: (ရွင္ေယာဟန္ ၂ း ၄) က ““အခ်င္းမိန္းမ”” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ဆရာႀကီးယုဒသန္ရဲ႕ ဗမာစကားမႂကြယ္၀ျခင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ေထာက္ျပၿပီ