ခ်င္းျပည္နယ္၌ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၂၈၇၅) ခုရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၄၆၉) ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၈

 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းစုစုေပါင္းသည္ (၂၈၇၅) ခုရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္၊ ဖလမ္းဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Chinland Herald  ၏ အပတ္စဥ္စာေစာင္မွ သိရွိ ရပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက မိမိတို႔ဌာနတို႔ ဘုရားေက်ာင္းဟု အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ (၂၈၇၅) ခုရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၉) ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ မတူပီ၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပလက္ႏွင့္ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ၾက သည္။ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲမွ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း (၄၆၉) ခုျဖင့္ အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ပထမဆုံးအဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဒုတိယခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း အမ်ားဆုံးေသာၿမိဳ႕မွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ တတိယဒုတိယခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း အမ်ားဆုံးေသာၿမိဳ႕မွာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္၏ဟု သိရွိရပါသည္။

ကိုးၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ တည္ရွိေသာဘုရားေက်ာင္းအေရအတြက္မ်ားမွာ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄၆၉) ေက်ာင္း၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄၁) ေက်ာင္း၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၆၁) ေက်ာင္း၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၂၁) ေက်ာင္း၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂၄၅) ေက်ာင္း၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၈၈) ေက်ာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၇၃) ေက်ာင္း၊ ကန္ပလက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၅၆) ေက်ာင္း၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၂၇) ေက်ာင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၄င္းစာေစာင္အရ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၁၇) ခု ရွိၿပီး ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘုရား ေက်ာင္းေပါင္း (၂၂၈) ခု ရွိသည္။ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး၏ လူဦးေရစုစုေပါင္းသည္ (၅၁၈၅၇) ေယာက္ ရွိရာ လူဦးေရ (၂၁၁) ဦးလွ်င္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုႏႈန္း ရွိေနသည္ဟု ကိန္းဂဏန္းအရ ၫႊန္ျပေနသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏စုစုေပါင္းလူဦးေရစာရင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏စာရင္းအရ (၄၇၈၈၀၁) ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏စာရင္းအရက (၅၀၄၁၁၉) ဦးေရ ရွိလာရာ၊ (၃) ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ (၂၅၃၁၈) ဦးတိုးလာသည္ကို ၫႊန္ျပေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရ (၈၀၀၀) ေက်ာ္တိုးေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ခ်င္းျပည္နယ္လူဦးေရစာရင္းအရ တြက္ခ်ရေသာ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ (၁၇၅.၃၅) လွ်င္ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခု ရွိေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၀၀၂ ကုန္ဇမႈန္း

564  Views
Previous: ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးက အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲပဋိပက္ၡႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ညီလာခံေခၚယူမည္
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးကိုျမန္ျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါ