ျမစ္ဆုံေနာက္ကြယ္က နာမည္ႀကီးစတန္႔ထြင္မႈမ်ားကို ရပ္ပါ

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ထုတ္ ဂလိုရိယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျမစ္ဆုံေနာက္ကြယ္က နာမည္ႀကီးစတန္႔ထြင္မႈမ်ားကို ရပ္ပါ

———————————————————————————–

စစ္အစိုးရလက္ထက္က တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တရား၀င္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို သမ္ၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ဖက္အစိုးရမ်ား၏တာ၀န္မ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေ၀ျခင္း၊ ဆည္၏အရည္အေသြးစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက သိရွိလိုျခင္းေၾကာင့္ စတင္ဆႏ္ၵျပ ၾကရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမပြင့္လင္းမျမင္သာေသာ အစိုးရေဟာင္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီသည္လည္း ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ မုန္းတီးမႈကို ဆက္လက္ခံစားေနရ သည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ မဲဆြယ္ကာလ၌၊ မိမိတို႔၏ အႏိုင္ရလွ်င္ ၄င္းစီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပေပးမည္ဟု မုသားမပါ၊ အလကၤာမေခ်ာေသာ ကတိကို ေပးခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အစိုးရကိုအာဏာရလာေသာအခါ စစ္အစိုးရလက္ထက္က တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တရား၀င္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ အႏွစ္သာရ (စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား) ကို ျပည္သူလူထုအား တရား၀င္ခ်ျပျခင္း မျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆက္ၿငိမ္ေန ေလသည္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထဲတြင္လည္း ““ဧရာ၀တီကို ျပန္ေရြးမယ္”” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးလွ်င္ (၁ ေဒၚလာ) ျဖင့္ (၁၅) ႀကိမ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ တျခားႏိုင္ငံအား အကူအညီေတာင္း ခံျခင္း၊ မက်ေသာမ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းပန္လိုျခင္းစေသာ စတန္႔ထြင္မႈမ်ားသည္ တဖန္ဖန္တီးလာ ၾကေလသည္။ မည္သည့္ျပည္သူကမွ် ထိုစတန္႔ထြင္သူမ်ားအား ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ၄င္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူမ်ားကို ျပစ္တင္ျခင္းထက္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားေသာအစိုးရကို ေ၀ဖန္ေနျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရက ၄င္းစီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစား၊ စီမံကိန္းေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတိုိ႔ဖက္ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္းျဖင့္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

 

သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားစုက ၄င္းစတန္႔ထြင္ျခင္းကို နာမည္ႀကီးရန္ ဖန္တီးျခင္းဟု ႐ႈတ္ခ်ၾကသကဲ့သို႔ ၄င္းစတန္႔ထြင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာရလြယ္သေလာက္၊ လုပ္ရလြယ္ေသာ မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ယိုယြင္း ပ်က္စီးေနျခင္းကို ဦးစြာ ေျဖရွင္းၾကသင့္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပလာၾကေလသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္၏အျမင္ကို တင္ျပရေသာ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚရွိ မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို၊ သဘာ၀န္ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားကို ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား ေသခ်ာခ်ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အရည္အေသြးကို အသုံးခ်ၿပီး တည္ေဆာက္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ေထာက္ခံပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

371  Views
Previous: ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၀ါတြင္း ကာလအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CBCM ၏၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ (၆) လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား