ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အပါအ၀င္ အလိုအေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္စနစ္မ်ားကို ဗာတီကန္က ကန္႕ကြက္လိုက္ၿပီ

ss

ေမလ ၁၄၊ ဂ်ီနီဗာ။

မည္မွ်ပင္ ေခတ္မွီ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာနည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အလို အေလ်ာက္ပစ္ ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပစ္မွတ္တစ္ခုကို စစ္ေဆးၿပီးပစ္ခတ္ေနခ်ိန္ တြင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် လိုက္နာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္ ကုလသမဂဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ႀကီးဆရာေတာ္ႀကီး စီးလ္ဗားႏို တိုမာဆီ Archbishop Silvano Tomasi က အလိုအေလ်ာက္ပစ္ ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕က ကန္႕ကြက္႐ႈတ္ခ်ေတာ္မူ လိုက္သည္။

““လူသားတို႕၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ လူသားတို႕၏အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ေသျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ပြားေစမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္း တြင္ လုံး၀လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ပစ္ ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္ စနစ္မ်ားတြင္ လူသားတို႕၏ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းကို မည္သည့္နည္း ပညာႏွင့္မွ် အစားထိုး မရႏိုင္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရန္ လိုအပ္ေနၿပီ”” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ မီးေမာင္းထိုး ျပေတာ္မူလိုက္သည္။

အလိုအေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္မ်ားစနစ္ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာျခင္းသည္ တစ္ဟုန္ထိုးတိုးပြား လာျခင္းသို႕ ျဖစ္ပြားေစၿပီး ပုထုဇဥ္လူသား၏ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားေသာ ၄င္းစနစ္သည္ စစ္ပြဲအသြင္ ကိုလည္းကို ေျပာင္းလဲေစကာ စစ္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို မိမိတို႕သည္ ႀကိဳတင္မခန္႕မွန္းႏိုင္ျဖစ္လာၿပီး စစ္ေျမျပင္တစ္ခုလုံးကို လူသားမဆန္စြာ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားသို႕ ေရာက္ ရွိသြားေစႏိုင္သည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီး ထပ္ေလာင္းမိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီးဆရာေတာ္ႀကီးက၊ နည္းပညာသည္ လူသားတို႕အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား မ်ားစြာ ရရွိေစ သကဲ့သို႕ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္သည့္ စစ္တပ္မ်ားကိုအႏရာယ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစ ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရမင္းမ်ားက ၄င္းနည္း ပညာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး လူသားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်င္ လူသားတို႕က ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းမ်ားအတိုင္း ၄င္းနည္းပညာမ်ားကို တိုင္းျပည္မ်ားက အသုံးျပဳဆုံးျဖတ္ရန္ ႀကီးေလးေသာတာ၀န္မ်ား ရွိၾကသည္ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

အလိုအေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ေသနတ္နည္းပညာမ်ားသည္ စစ္ပြဲကို လြယ္ကူေစႏိုင္သကဲ့သို႕ စစ္သားမ်ား၏တိုက္ ခိုက္ေရးပါရမီ မ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ က်ဆင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းကိုေလ့ လာရလွ်င္ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာတိုးတက္လာျခင္းသည္ ယာယီစစ္ပြဲ အသာစီးျဖင္းကို သာ ေပးႏိုင္ၿပီး ၄င္းစစ္လက္နက္ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို တျခားသူမ်ားက လက္ခံကူးယူႏိုင္လာလွ်င္မူ စစ္ပြဲကိုအသာစီး မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းျပေတာ္မူသည္။  ဂ်ဳိးဇက္

837  Views
Previous: သမၼာက်မ္းစာအဘိဓာန္အပိုင္း (၁)
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ေပးစာ