ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များ၏ တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဟန်းမင်းကြီးက မိန့်ကြား


ဗာတီကနွ၊ ဖဖေောဝွါရီလ ၁၄၊ ၂၀၁၉ ဃဗှ

ရဟနွးမငွးကှီးဖရနစွဈအရှငသွူမှတကွ ကကသွလဈခရဈယာနအွသငွးတောွ၏ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးသညွ ခရဈတောဘွုရားနှငွ့ကကသွလဈခရဈယာနဘွာသာဝငမွှား၏ တှေ့ဆုံခှငွး ဖှဈသညဟွု ဖဖေောဝွါရီလ (၁၄) ရကနွေ့က သှနသွငတွောမွူလိုကသွညွ။ ထို့ကှောငွ့ ရဟနွးမငွးကှီးက ““ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးကို အရသာရှိခှငွး၊ ပှောရွှှငခွှငွး၊ စိတပွါဝငစွားခှငွးစသော အခကှမွှားသို့ လှှော့ခပှှီး လူ့ရဲ့ခံစားခကှအွဆငွ့ဖှငွ့ မသုံးသပသွငွ့ ကှောငွး”” ဟောကှားတောမွူလိုကသွညွ။
ရဟနွးမငွးကှီးက ““ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးမှာ သတိထားရမယွ့အခကှကွ၊ ကငွှ့သုံးခှငွးမရှိတော့သညွ့ဝတွ ပှုနညွး သို့မဟုတွ အနာဂါတကွိုကှိုမှှောပွှီး အသဈထှငခွှငွးတို့ကို မပှုလုပကွှရနလွိုအပကွှောငွး၊ မှနမွှတသွော ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးသညွ အသကရွှငနွသေောရတနာဖှဈပှီး ဤရတနာကို ပုံစံမှား၊ ခတွအကှေိုကမွှား၊ အရသာ ရှိခှငွးအဆငွ့သို့ လှှော့ခခှှငွ့ မရှိကှောငွး၊ သို့သောွ ဤမှနမွှတသွော ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးကို ဘုရားရှငွ၏လူမှိုး တောမွှား၏မူလကှီးထှားခှငွးအတှကွ အစားထိုးမရသော အစားအစာအဖှဈ၊ ခစှခွှငွးမတွတြောနှငွ့အတူ မှငွ့တငွ ခှငွးနှငွ့ ကှိုးနှံခှငွးဖှငွ့ ကှိုဆိုလကခွံကှရမညကွို အသိအမှတပွှုကှရနွ လိုအပသွညွ”” ဟု ဗာတီကနနွိုငငွံ၏ စကွကြရမငွးမှားဆိုငရွာ စညွးကမွးနှငွ့ဘုရားသခငအွား ရှိခိုးခှငွးဆိုငရွာ ဝနကွှီးဌာနအဖှဲ့ဝငမွှားအား ဖဖေောဝွါရီလ (၁၄) ရကနွေ့က မိနွ့ကှားတောမွူသညွ။
ဆကလွကပွှီး ရဟနွးမငွးကှီးဖရနစွဈက ““ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးဟူသညမွှာ မိမိနှဈသကသွကဲ့သို့ ပှုမှုခှငွး မဟုတဘွဲ၊ အရှိတရားသညွ စိတကွူးယဉထွကွ ပိုပှီးအရေးကှီးပါကှောငွး၊ ထို့ကှောငွ့ ဗာတီကနနွိုငငွံရှိ ဗာတီကနွ နိုငငွံ၏ စကွကြရမငွးမှားဆိုငရွာ စညွးကမွးနှငွ့ဘုရားသခငအွား ရှိခိုးခှငွးဆိုငရွာ ဝနကွှီးဌာနသညွ နိုငငွံတိုငွးတှငွ တညရွှိနကှသေော ကကသွလဈဆရာတောကွှီးမှားအဖှဲ့ခှုပမွှားနှငွ့ ကောငွးမှနသွော လကတွှဲ လုပဆွောငပွှီး မိမိတို့၏ဘာသာဝငမွှားအတှကွ ကောငွးမှနသွော ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးအသိစိတကွို ဖနတွီးကှရနွ လိုအပသွညဟွု တိုကတွှနွးတောမွူလိုကသွညွ။
ရဟနွးမငွးကှီးက ““ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွးရဲ့အနှဈသာရကို တိုးတကစွဖေို့အတှကွ ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွး ဆိုငရွာဝိနညွးစာအုပတွှကေို ပှငဆွငထွုတဝွပှေီး ၎င်းငျးငြးငွးစာအုပတွှကေို ကကသွလဈဘာသာဝငတွှအေား ပေးေ၀ ရောငွးခပှေးရုံနှငွ့ မလုံလောကဘွူး။ အရေးကှီးတဲ့အခကှကွ၊ ရဟနွးတှနေဲ့ကကသွလဈဘာသာဝငတွှကေို ဝတပွှု ကိုးကှယခွှငွးနှငွ့ဆိုငသွော အခှခေံအခကှမွှားကို သငကွှားပေးကှဖို့ ဖှဈပါတယွ။
ကကသွလဈအသငွးတောကွ ယခုအသုံးပှုနသေော ဝတပွှုကိုးကှယခွှငွး ဆိုငရွာဝိနညွးစာအုပကွို ရဟနွးမငွးကှီး ပေါလူး (၆) က ဒုတိယဗာတီကနညွီလာခံ၏ လိုလားခကှအွတိုငွး ၁၉၆၉ ခုနှဈတှငွ စတငပွှငဆွငွ ထုတဝွတေောမွူခဲ့ခှငွး ဖှဈသညွ။

843  Views
Previous: ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများသည် ကလေးငယ်များအပေါ် လိင်ဆက်ဆံကျူးလွန်ကြသော ရဟန်းများကို ဖုံးကွယ်ပေးနေကြသည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်ကာဒီနယ်တာကလေးက ဝန်ခံ
Next: ဆလိုင်းဂျိုးဇက်ကုန်ဇမှုန်း (ခ) ဝင်းလှိုင်ဦးက မိမိ၏ဝန်ထမ်းများ ကိုရိုနားရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်တွင် လစာနှစ်လစာကို မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပေး