ကာဒီနယ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးအာဏာမရွိပါ။

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏တရား၀င္ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကို ၾကည့္ရပါက၊ အျမင့္ဆုံးသည္ ရဟန္းမင္း ႀကီး၊ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးသည္ ရဟန္းမင္းအမတ္မ်ား (ကာဒီနယ္လ္မ်ား)၊ တတိယ အျမင့္ဆုံးသည္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ စတုထအျမင့္ဆုံးသည္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ပဥမအျမင့္ ဆုံးသည္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ဆဌမအျမင့္ဆုံး သည္ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သတ္ၱမအျမင့္ဆုံးသည္ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား (သာမန္ဘာသာ ၀င္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဓမ္ၼဆရာမ်ား) ဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
၄င္းအဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈထဲတြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ သို႕မဟုတ္ ကာဒီနယ္ဟု အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ၄င္းအသုံးအႏႈန္းသည္ ဂုဏ္ေဆာင္ဘြဲ႕တစ္ခုဟု ဆိုရေပမည္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (ကာႏြန္ဥပေဒ ဟုလူသိမ်ား) ပုဒ္မ- ၃၅၁၊ အပိုဒ္ငယ္ (၁) ၌၊ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သဒ္ၵါၾကည္ညိဳ  ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၌ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ သြန္သင္ခ်က္၌ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား၌ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ကာဒီနယ္မ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ ၄င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ မျဖစ္ေသး သူမ်ား ျဖစ္လွ်င္မူ၊ ဆရာေတာ္သိက္ၡာကို ေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။
ကာဒီနယ္မ်ားသည္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံထဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ၀န္ႀကီးကာဒီနယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္းမင္းႀကီး မစားေဟာ ရာတြင္ တရားေထာက္ ၾကရေသာ ကာဒီနယ္မ်ား ဟူ၍ (၃) မ်ဳိးခြဲျခား ထားသည္။ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္  ၾကေသာ ၀န္ႀကီးကာဒီ နယ္မ်ားသည္ တကမ္ၻာ လုံးရွိဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္အရ ၾသဇာ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာကာဒီနယ္မ်ားႏွင့္ရဟန္းမင္းႀကီးမစားေဟာရာတြင္ တရားေထာက္ ၾကရေသာကာဒီနယ္မ်ားကမူ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ ပိုၿပီးၾသဇာ မရွိၾကသကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရလည္း ပိုၿပီးအာဏာ မရွိၾကေပ။
ဥပမာဆိုရေသာ္ ၊ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ထဲတြင္ အာ ဏာအရွိဆုံး ပုဂိဳလ္မဟုတ္သကဲ့သို႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ အႀကီးအကဲလည္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ကာႏြန္ဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကေသာ မည္သည့္ဆရာေတာ္ကိုမွ် အမိန္႔ေပးျခင္း၊ မည္သည့္ ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာထဲကို ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။
ကာဒီနယ္ မ်ားသည္ တကမ္ၻာလုံး၌ အာပတ္ေျဖ နားေထာင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ေတာင္းခံလာေသာ အကူအညီ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း၊ ရဟန္း မင္းႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ႏွင့္မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအား အႀကံေပးခြင့္ရွိျခင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအား တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ ဆုံခြင့္ရွိျခင္းတို႕ကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုအား မိမိတို႔ထင္သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ထဲတြင္ အာဏာအရွိဆုံးပုဂိဳလ္ မဟုတ္သကဲ့သို႕၊ သာသနာအသီးသီးတြင္ ရွိေနၾကေသာ ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာမ်ား (မႏ္ၱေလး၊ ပုသိမ္၊ ဖားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူ၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဖယ္ခုံ၊ က်ဳိင္းတုံ၊ လားရႈိး၊ ဟားခါး၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား) ၏ ဆရာေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ အလုံးစုံၾသဇာအာဏာမရွိေၾကာင္း၊ သူသည္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာတြင္သာ အလုံးစုံၾသဇာအာဏာ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းျပေပးလိုက္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

124  Views
Previous: ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေၾကညာျခင္း Persons of The Year 2017
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္အသင္းေတာ္တြင္တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံရုံး National Marriage Tribunal ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္