ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)မွထုတ္ျပန္သည့္ မီဒီယာအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား

13-s

၁။ တိက်မႈ၊ဘက္မလုိက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ
၁.၁။ သတင္းမ်ား၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္မလုိက္ဘဲ ဟန္ခ်က္ညီညီ မွ်တစြာ ကုိင္ တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။သတင္း ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းကုိ ႐ုိးသား စြာေဆာင္႐ြက္ရမည္။ မတိက်ေသာ၊ အနက္ေကာက္ လြဲေစေသာ၊ ပုံဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသား ထုတ္လြင့္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။
၁.၂။ အကယ္၍ မတိက်ေသာ၊ အနက္ေကာက္လြဲေစေသာ၊ ပုံဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပမိပါကလည္း အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရမည္။ ထုိသုိ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း မူလေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးေန ရာတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာအျမန္ ဆုံး ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ထုိမတိက်မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ လူ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းတံု႕ျပန္ေဆာင္ခြင့္ေပး ရမည္။
၁.၃။ ႐ုပ္/သံ ထုတ္လႊင့္သူမ်ားသည္ မိမိ၏အာေဘာ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထုတ္လႊင့္မႈ မျပဳသင့္။ (ပါတီစြဲအယူအဆမ်ားကို ထုတ္လႊင့္သူ၏သေဘာထားအျဖစ္ ယူဆေစႏုိင္သည့္အာေဘာ္မ်ား မထည့္ရ) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေရးသူ၏ သေဘာထားအျမင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေဖာ္ျပရမည္။ သတင္းႏွင့္မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရးသူ၏သေဘာထားအျမင္ ပါ၀င္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရမည္။
၁.၄။ ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ခုခ်င္းစီ/အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မွ်တမႈရွိရန္ထက္ ပံုမွန္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပေသာ အစီအစဥ္မ်ား/သတင္းမ်ား (ဥပမာ- ႐ုပ္/သံလႊင့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္၏ ပံုမွန္က႑ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္) ကို ၿခံဳငံုၾကည့္သည့္အခါ မွ်တရန္လိုသည္။ အျခားေဖာ္ျပ/ထုတ္လႊင့္ေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ၿခံဳၾကည့္ပါက မွ်တေနေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးလွ်င္လံုေလာက္သည္။ စာေရးဆရာ၏တစ္သီးပုဂၢလအျမင္ကို ထင္ဟပ္ေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးရမည္။
၁.၅။ မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တရားစြဲျခင္းခံရလွ်င္ပင္ ထိုသတင္းကို မွ်တစြာ ေရးသားထုတ္လႊင့္ရမည္။

၂။ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
၂.၁။ မီဒီယားဌာနမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားစြာရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ပြင့္လင္း စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံႏုိင္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ထုိပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဖာ္ျပသင့္သည္။
၂.၂။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကုိယ္စားေရးသားထုတ္လႊင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ပါတီမ်ား၏ ေရးသားထုတ္လႊင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။
၂.၃။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လက္ရွိပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား(ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား)သည္ သတင္းအစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္သူမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအျဖစ္ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရ။ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ပါကလည္း ယင္းတုိ႔၏ ပါတီေနာက္ခံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးရမည္။

ေပါက္ၾကားလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္ကုိကာကြယ္ျခင္း
၃.၁။ မီဒီယာဌာနတစ္ခုသည္ ေပါက္ၾကားလာေသာ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္မ်ား(ဥပမာ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား)ကုိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေစသည္ဟု ခုိင္လုံပါက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္တာ၀န္ရွိသည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္က ဤတာ၀န္၀တၱရားကုိ ေထာက္ခံသည္။
၃.၂။ မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ က်င့္၀တ္အရ တာ၀န္ရွိၿပီး မီဒီယာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ ထုိလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ အသိရွိရွိ ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိမႈကုိ ဤမီဒီယာ က်င့္၀တ္က ေထာက္ခံသည္။
၃.၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနက်ေရာက္ေသာအခါမ်ားတြင္ မီဒီယာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိမႈ (ဥပမာ စစ္ကာလအတြင္း စစ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ မေဖာ္ျပျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိး အိမ္လုံၿခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေဖာ္ထုတ္ဘဲ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္က မီဒီယာမ်ား၏ ထုိသုိ႔မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။
၃.၄။ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားေသာ သတင္းမ်ားကုိ လက္၀ယ္ရရွိထားေသာ္လည္း မူရင္းသတင္းထုတ္ျပန္သူ က သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ ထုတ္ျပန္ရမည္။
၃.၅။ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ မူပုိင္ခြင့္ရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိသာ မူရင္းပုိင္ရွင္သုိ႔ ၫႊန္းဆုိၿပီး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရွိရမည္။

930  Views
Previous: ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ သတင္းမီဒီယာပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေၾကညာ
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံဘာသာေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၏ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တြင္ ႏွလုံးသားထဲမွာ တရားပါေသာ ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးေစာမင္းသိုက္က တိုက္တြန္းေတာ္မူ